Course: Comprehensive Rehabilitation

« Back
Course title Comprehensive Rehabilitation
Course code KFE/KRHCS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kott Otto, MUDr. CSc.
Course content
Evaluation of the clinical picture of a specific disease in a given indication, design of procedures and techniques in the diagnosis and therapy from the perspective of a physiotherapist / occupational therapist in the context of comprehensive rehabilitation, use of technical aids, education and socialization. Indicating areas: Intensive Care Medicine Surgery Traumatology Orthopedics Prosthetics Obstetrics and Gynaecology Urology Diabetology Cardiology Cardiac Surgery Oncology Neurology Pediatrics Geriatrics Psychiatry

Learning activities and teaching methods
Students' self-study
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Splněné zápočty a zkoušky studijního programu.
learning outcomes
Student is oriented in the terminology of the individual components of comprehensive rehabilitation, describes the importance and means used in the individual components of comprehensive rehabilitation, explains the principles of comprehensive rehabilitation for individual disorders in the different indication areas.
teaching methods
Students' self-study
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Vyd. 1. Praha : Grada, 1996. ISBN 80-7169-187-9.
 • Ambler, Zdeněk. Základy neurologie : [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
 • Bass?e Gjelsvik, Bente E. The Bobath concept in andulth neurology. Stuttgart ; Thieme, 2008. ISBN 978-3-13-145451-5.
 • Bobath, Berta. Hemiplégia dospelých : vyhodnotenie a liečba. 1. slovenské vyd. Bratislava : Liečreh, 1997. ISBN 80-967383-4-8.
 • Davies, Patricia M. Steps to follow : the comprehensive treatment of patients with hemiplegia. 2nd ed. Heidelberg : Springer, 2000. ISBN 978-3-540-60720-5.
 • Dutton, Mark. Orthopaedic : examination, evaluation, and intervention. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Medical, 2008. ISBN 978-0-07-147401-6.
 • Dvořák, Radmil. Základy kinezioterapie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1656-4.
 • Feldenkrais, Moshé. Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění. Vyd. 1. Praha : Pragma, 1996. ISBN 80-7205-058-3.
 • Friedlová, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1314-4.
 • Fuller, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.
 • Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. null. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 • Gúth, Anton. Výchovná rehabilitace, aneb, Jak vyučovat školu páteře : odborná publikace určená pro odbornou i laickou veřejnost. Praha : X-Egem, 2000. ISBN 80-7199-039-6.
 • GÚTH, Anton. Vyšetrovacie metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov: učebnica určená pre fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov a iných študujúcich v oblasti rehabilitácie. Bratislava: Liečreh Gúth, 2004. ISBN 80-88932-13-0.
 • Haladová a kol. Léčebná tělesná výchova - cvičení. IDVPZ Brno, 1997.
 • Hátlová, Běla; Suchá, Jitka. Kinezioterapie demencí : [pohybová cvičení v léčbě demencí]. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-564-7.
 • Havrdová, Eva. Roztroušená skleróza. Vyd. 2. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-117-X.
 • Higgs, Paul; Jones, Ian Rees. Medical sociology and old age : towards a sociology of health in later life. Abingdon : Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-39860-2.
 • Hladký, Aleš; Židková, Zdeňka. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže : metodická příručka. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5.
 • Hromádková, Jana. Fyzioterapie. Vyd. 1. Jinočany : H & H, 1999. ISBN 80-86022-45-5.
 • Chaitow, Leon. Positional release techniques. 3rd ed. Edinburgh : Elsevier, 2007. ISBN 978-0-443-10115-1.
 • Chaloupka, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Vyd. 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. ISBN 80-7013-341-4.
 • Kalvach, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.
 • Klevetová, Dana; Dlabalová, Irena. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.
 • KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
 • Klusoňová, Eva; Pitnerová, Jana. Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-319-8.
 • KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Kolektiv autorů. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Grada, 2004.
 • Kraus, Jan. Dětská mozková obrna. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Maria. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. null. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4.
 • LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.
 • Lippert-Grüner, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
 • Lippertová-Grünerová, Marcela. Rehabilitace v kómatu. Praha: Galén. ISBN 9788072627615.
 • LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-569-7.
 • Magee, David J. Orthopedic physical assessment / David J. Magee. 5th ed. St. Louis : Elsevier Saunders, 2008. ISBN 978-0-7216-0571-5.
 • Mumenthaler, Marco; Bassetti, Claudio L.,; Daetwyler, Christof J. Neurologická diferenciální diagnostika. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2298-6.
 • Neubauerová, Lenka; Javorská, Miroslava; Neubauer, Karel. Ucelená rehabilitace osob s postižením centrální nervové soustavy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-109-9.
 • Opavský, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 • Pavlů, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. : koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2., opr. vyd. Brno : CERM, 2003. ISBN 80-7204-312-9.
 • Pfeiffer, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
 • Reibnitz, Christine von. Case management : praktisch und effizient. Heidelberg : Springer, 2009. ISBN 978-3-642-01316-4.
 • Rock, Carmen-Manuela; Petak-Krueger, Sibylle. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému : techniky dle dr. Brüggera. Zürich : Dr. Brügger-Institut, 2000.
 • Řasová, Kamila. Fyzioterapie u neurologicky nemocných : (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní). Praha : Ceros, 2007. ISBN 978-80-239-9300-4.
 • SHUMWAY-COOK, Anne a WOOLLACOTT, Marjorie H. Motor control: translating research into clinical practice.. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. ISBN 0-7817-6691-5.
 • Simons, David G.; Travell, Janet G.,; Simons, Lois S. Travell & Simons' myofascial pain and dysfunction : the trigger point manual. Volume 1, Upper half of body. 2nd ed. Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins, 1999. ISBN 0-683-08363-5.
 • Smolíková, Libuše; Máček, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-527-3.
 • Štilec, Miroslav. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0788-3.
 • ŠTILEC, Miroslav. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-920-8.
 • Taylor, Steve; Field, David. Sociology of health and health care. Oxford : Blackwell Publishing, 2003. ISBN 1-4051-0869-X.
 • Travell, Janet G.; Simons, David G. Myofascial pain and dysfunction : the trigger point manual. Volume 2, The lower extremities. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 1993. ISBN 0-683-08367-8.
 • Trojan, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2.
 • Valenta, Milan; Michalík, Jan,; Lečbych, Martin. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.
 • Velemínský, Miloš. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice : Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.
 • Vojta, Václa, Peters, Annagret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3.
 • Votava, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0708-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer