Course: Geriatrics

« Back
Course title Geriatrics
Course code KFE/GER
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kálal Jan, Doc. MUDr. PaedDr. CSc.
  • Pitr Karel, MUDr.
Course content
1st General Introduction - Definition of gerontology, geriatrics, theories of aging, aging, ageism. 2nd Health and social care for the elderly. 3rd Physical signs of aging, mental effects of aging, adaptation, biological and psychological age. 4th Dying and death. Palliative, hospice care. 5th Specific characteristics of the disease in old age, polymorbidity. Pharmacotherapy in the elderly, polypharmacy. 6th Changes in the cardiorespiratory system. 7th Changes in the gastrointestinal and urogenital system. 8th Changes in the musculoskeletal system. 9th Instability and falls, injuries in the elderly. 10th Intellectual disabilities. 11th Specifics of rehabilitation care in geriatrics. 12th Credit test.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 24 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
definovat základní vyšetření vnitřního systému a základní projevy chorob vnitřního systému
vyjmenovat jednotlivá onemocnění vnitřního systému, onemocnění charakterizovat a popsat možnosti terapie
professional skills
provádět kardiopulmonární resuscitaci, analyzovat výsledky základních neinvazivních interních vyšetření
learning outcomes
professional knowledge
popsat anatomické a fyziologické a morfologické změny ve stáří
popsat patologické změny orgánových soustav ve stáří
charakterizovat polymorbiditu spojenou se stárnoucím organizmem
vysvětlit zásady primární a sekundární prevence patologických změn
professional skills
na základě vyšetření navrhnout a realizovat preventivní program rehabilitační péče u seniorů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Interactive lecture
professional skills
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
Recommended literature
  • Kalvach, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.
  • Klevetová, Dana; Dlabalová, Irena. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.
  • Schuler, Matthias; Oster, Peter. Geriatrie od A do Z pro sestry. 1. české vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3013-4.
  • Sláma, Ondřej; Kabelka, Ladislav,; Vorlíček, Jiří. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-849-0.
  • Topinková, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-365-6.
  • Venglářová, Martina. Problematické situace v péči o seniory : příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2170-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer