Course: Ergodiagnostics and vocational rehabilitation

« Back
Course title Ergodiagnostics and vocational rehabilitation
Course code KFE/EPRE
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kálal Jan, Doc. MUDr. PaedDr. CSc.
 • Zahradnická Ilona, PhDr.
 • Blahovcová Olga, Mgr.
Course content
Lectures 1st Introduction to the issue of vocational rehabilitation: the importance of working for someone indications working RHB? diagnosis, age group, multidisciplinary collaboration, the approach of RHB. 2nd Ergodiagnostics from the perspective of occupational therapist. 3rd Ergodiagnostics from the perspective of occupational therapists, Model Of Human Occupation. 4th Professiography, its significance for occupational therapy. Model activities, examples of model evaluation activities. 5th Supported employment (PZ): Development, definitions, target user group, the process PZ, provided the current situation in the country. 6th Supported employment (PZ): Personal profile PZ, individual plans and case histories, the multidisciplinary team and the role of occupational therapy in CA. 7th Ergodiagnostics in Czech legislation. 8th Ergodiagnostics position within the system of comprehensive rehabilitation. 9th Options vocational rehabilitation. 10th Excursion in Kačaba. 11th Pre-operational evaluation skills by Jacobs. 12th Back school in occupational therapy, ergonomics, work on the PC. tutorials: 1st Ergo-diagnostic tests in practice from the perspective of occupational therapy 1 2nd Ergo-diagnostic tests in occupational therapy practice from the perspective of of occupational therapy 2 3rd Back school in the practice of occupational therapy perspective. 4th Ergonomics in terms of occupational therapy. 5th Build professiogram in practice 1 6th Build professiogram in 2nd practice 7th Build professiogram in practice 3 8th Model activity 1 9th Model activity 2 10th Model activity 3 11th Ergodiagnostic record evaluation in practice 1 12th Ergodiagnostic record evaluation in practice 2

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Lecture with visual aids, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 36 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
zařadit ergoterapii do kontextu komprehenzivní rehabilitace
popsat základní filosofii teorie ergoterapie
professional skills
aplikovat ergoterapeutické přístupy v klinické praxi
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat ergodiagnostiku a pracovní rehabilitaci
professional skills
testovat pomocí ergodiagnostických baterií
vyšetřovat v modelových situacích
zapisovat ergodiagnostické vyšetření
vytvořit profesiogram
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Interactive lecture
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. null. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 • Gúth, Anton. Výchovná rehabilitace, aneb, Jak vyučovat školu páteře : odborná publikace určená pro odbornou i laickou veřejnost. Praha : X-Egem, 2000. ISBN 80-7199-039-6.
 • Hladký, Aleš; Židková, Zdeňka. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže : metodická příručka. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5.
 • KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Maria. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer