Course: Occupational Therapy in Clinical Disciplines

« Back
Course title Occupational Therapy in Clinical Disciplines
Course code KFE/EKOS
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Zahradnická Ilona, PhDr.
Course content
Occupational Therapy in Pediatrics Occupational Therapy in Geriatrics Occupational therapy in psychiatry Occupational therapy in surgery, traumatology and orthopedics Occupational Therapy in Neurology Occupational Therapy in Internal Medicine Occupational Therapy in Rheumatology Occupational therapy in special education Ergodiagnostics and vocational rehabilitation Occupational therapy and social rehabilitation Occupational therapy and cognitive rehabilitation Wheelchair access and mobility aids Ergonomics

Learning activities and teaching methods
Students' self-study
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Splněné zápočty a zkoušky studijního programu.
learning outcomes
Student is oriented in the terminology of the various components of occupational therapy and occupational rehabilitation means the philosophical background of a paradigm branch occupational therapy, describes diagnostic methods, reference frameworks and approaches. Builds plans for occupational therapy in various clinical areas. Explains the principles of individual applications occupational therapy methods and techniques in the indication areas.
teaching methods
Students' self-study
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Úvod do ergoterapie. 1. vyd.
 • Ambler, Zdeněk. Základy neurologie : [učebnice pro lékařské fakulty]. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.
 • Bass?e Gjelsvik, Bente E. The Bobath concept in andulth neurology. Stuttgart ; Thieme, 2008. ISBN 978-3-13-145451-5.
 • BENSON, Nigel C. Psychiatrie.. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-671-1.
 • Bobath, Berta. Hemiplégia dospelých : vyhodnotenie a liečba. 1. slovenské vyd. Bratislava : Liečreh, 1997. ISBN 80-967383-4-8.
 • Borek, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. Vyd. 2., dopl. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. ISBN 80-7013-338-4.
 • CARRARO, Lorenzo. Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě: návod pro středoškolské rehabilitační pracovníky. Praha: Rehalb, 2002.
 • Castillo-Morales, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-105-0.
 • CIKÁNKOVÁ, Věra. Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech. Praha: Maxdorf, 2010. ISBN 978-80-7345-206-3.
 • Čech, Oldřich; Džupa, Valér. Revizní operace náhrad kyčelního kloubu = Revision hip arthroplasty. 1. vyd. Praha : Galén, 2004. ISBN 80-7262-269-2.
 • ČIHÁK, Radomír, DRUGA, Rastislav, ed. a GRIM, Miloš, ed. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd.. Praha, Grada, 2004. ISBN 80-247-1132-X.
 • Dauber, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie : obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení. Vyd. 3. české. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.
 • DRUGA, Rastislav, GRIM, Miloš a DUBOVÝ, Petr. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vyd. Praha: Galén,, 2011. ISBN 978-80-7262-706-6.
 • DUNGL, Pavel a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • Dvořáčková, Dagmar. Kvalita života seniorů : v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4138-3.
 • Dylevský, I. - Trojan, S. Somatologie I,II. Avicenum Praha, 1990.
 • DYLEVSKÝ, Ivan, DRUGA, Rastislav a MRÁZKOVÁ, Olga. Funkční anatomie člověka.. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-681-1.
 • Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.
 • Dylevský, Ivan. Obecná kineziologie. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie. Praha, Triton, 2006. ISBN 80-7254-886-7.
 • Fendrychová, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN 80-7013-405-4.
 • Fuller, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1914-6.
 • Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. null. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 • GROSS, Jeffrey M., FETTO, Joseph a SUPNICK, Elaine Rosen. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8.
 • Gúth, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh, 1995. ISBN 80-967383-0-5.
 • Havrdová, Eva. Roztroušená skleróza. Vyd. 2. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-117-X.
 • Hladký, Aleš; Židková, Zdeňka. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže : metodická příručka. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5.
 • HOLMEROVÁ, Iva, Božena JURÁŠKOVÁ, Květa ZIKMUNDOVÁ a kol. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: EV public relations, spol s.r.o., 2007. ISBN 978-80-2540-179-8.
 • Holubářová, Jiřina; Pavlů, Dagmar. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. část. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1294-2.
 • HÖSCHL, Cyril, ed., LIBIGER, Jan, ed. a ŠVESTKA, Jaromír, ed. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Tigis, 2002. ISBN 80-900130-1-5.
 • JEBAVÁ, Jana. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4394-6.
 • JELÍNKOVÁ, Jana, KRIVOŠÍKOVÁ,Maria, ŠAJTAROVÁ, Ludmila. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
 • Kalvach, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6.
 • Kaňovský, Petr. Spasticita : mechanismy, diagnostika, léčba. Praha : Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-042-9.
 • Kantor Jiří. Základy muzikoterapie. 2009. ISBN 978-80-247-2846-9.
 • KASALOVÁ, Hana, Věra SCHIMMERLINGOVÁ. Problémy starých občanů se sníženou soběstačností. Bratislava: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1991. ISBN 978-80-7138-046-6.
 • Kasík, Jiří. Vertebrogenní kořenové syndromy : diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0142-1.
 • Klucká, Jana; Volfová, Pavla. Kognitivní trénink v praxi. Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2608-3.
 • KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
 • Klusoňová, Eva; Špičková, Jiřina. Ergoterapie I : učebnice pro zdravotnické školy. 2. vyd., V Avicenu 1. Praha : Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0030-X.
 • kol. autorů. Pedagogická praxe v primární škole. Plzeň ZČU, 2007. ISBN 978-80-7043-591-5.
 • Kolář, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Kott, O., Petříková, I. Vybrané kapitoly anatomie gastrointestinálního a respiračního systému.. ZČU, Plzeň, 2009.
 • Kott, Otto. Anatomie pro fyzioterapeuty. Kineziologie.. Plzeň,DTP Maurea, 2000. ISBN 80-902876-0-3.
 • Kott, Otto. Kineziologie pro fyzioterapeuty. Plzeň : Delex, 1996. ISBN 80-900692-5-8.
 • Kott, Otto. Předpoklady pohybu / Otto Kott. Plzeň : Vysoká škola v Plzni, 2007.
 • Koudela, Karel a kol. Ortopedická traumatologie. Praha, 2002. ISBN 80-246-0392-6.
 • Kraus, Jan. Dětská mozková obrna. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Maria. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
 • KŘIVAHLOVÝ, Jaro. Rozhovor a jednání člověka s člověkem - sociální komunikace ve zdravotnictví. Institut pro další vzdělávání lékařů a framceutů, 1980.
 • Lippert-Grüner, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-317-6.
 • Marešová, Eva; Joudová, Pavla; Severa, Stanislav. Dětská mozková obrna : možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-703-5.
 • Matouš, Miloš; Matoušová, Miluše,; Kučera, Miroslav. Život s endoprotézou kyčelního kloubu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0886-8.
 • Matoušek, Oldřich. Ústavní péče. Praha, 1995. ISBN 80-85850-08-7.
 • Moser?Will, Ines; Grube, Ingrid. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3560-3.
 • Mrzena, Bohuslav. Vybrané kapitoly z pediatrie : Pro stud. fak. tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova - rehabilitace. 1. vyd. Praha : Univ. Karlova, 1985.
 • Mumenthaler, Marco; Mattle, Heinrich. Neurologie. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-545-9.
 • Nekula, Josef. Zobrazovací metody muskoskeletálního systému pro studující fyzioterapie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2001. ISBN 80-244-0260-2.
 • Nerandžič, Zoran. Animoterapie, aneb, Jak nás zvířata léčí : praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. 1. vyd. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01809-8.
 • Nichols, Michael P. Zapomenuté umění naslouchat : (proč naslouchání vztahům prospívá). 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2005. ISBN 80-7255-106-X.
 • Opavský, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0625-X.
 • Orel, Miroslav. Psychopatologie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3737-9.
 • Pavelka, Karel; Rovenský, Jozef. Klinická revmatologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2003. ISBN 80-7262-174-2.
 • Pavlů, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. : koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2., opr. vyd. Brno : CERM, 2003. ISBN 80-7204-312-9.
 • PAYNE, Helen, Lenka STAŇKOVÁ a Radana SYROVÁTKOVÁ. Kreativní pohyb a tanec. Praha: Portál, 2011. ISBN 80-736-7887-X.
 • Pěkná, Jarmila. Tkalcovské techniky v cílené ergoterapii. Vyd. 1. Brno : Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1985.
 • Pfeiffer, Jan. Ergoterapie II : učebnice pro zdravotnické školy. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0004-0.
 • Pfeiffer, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.
 • Plašilová, Jiřina; Kott, Otto. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-977-7.
 • Plašilová, Jiřina. Základy latinské terminologie pro obor VŠS.
 • Plevová, Ilona; Slowik, Regina. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.
 • Pokorná, Andrea. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.
 • Praško, Ján. Obecná psychiatrie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2570-2.
 • Rašev, Eugen. Škola zad. 1. vyd. Praha : Direkta, 1992. ISBN 80-900272-6-1.
 • Selikowitz, Mark. Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-973-9.
 • Sosna, Antonín; Jahoda, David; Pokorný, David. Náhrada kyčelního kloubu : rehabilitace a režimová opatření. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-302-4.
 • Suchá, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-438-0.
 • Šindýlková, Irena. Práce s papírem. V Praze : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. ISBN 80-7105-192-6.
 • Tiefenbacher, Angelika; Michňová, Iva. Trénink paměti : osvědčené tipy, metody a cvičení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3177-3.
 • Vágnerová, Marie; Strnadová, Iva,; Krejčová, Lenka. Náročné mateřství : být matkou postiženého dítěte. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.
 • Valenta, Milan; Michalík, Jan,; Lečbych, Martin. Mentální postižení : v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.
 • Vantieghem, J. Rehabilitace a reedukace běžných životních úkonů po cévní mozkové příhodě. [S.n.] : Pharma, 1994.
 • Vavřík, Pavel. Endoprotéza kolenního kloubu : průvodce obdobím operace, rehabilitací a dalším životem. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-549-3.
 • VRUBLOVÁ, Yvetta a Jiří HEŘT. Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 978-80-2481-132-1.
 • Winders, Patricia C. Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem : průvodce pro rodiče i profesionály. Vyd. 1. V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita ve spolupráci se společností Ovečka, 2009. ISBN 978-80-7394-168-0.
 • Zeman, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-705-2.
 • Žvák, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer