Course: Surgery, Traumatology and Orthopaedics 2

« Back
Course title Surgery, Traumatology and Orthopaedics 2
Course code KFE/CHT2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Koudela Karel, MUDr. PhD.
 • Skala Petr, MUDr.
Course content
1st Fractures of the spine and pelvis. 2nd Fractures of the upper and lower extremities. 3rd Orthopaedics. Development of orthopedics, surgery terminology , indications, contraindications. Inflammation of the bone and joints. 4th Osteoarthritis. 5th Endoprosthetics. 6th Avascular necrosis. 7th Faulty posture. 8th Scoliosis. 9th Scheuermann's disease. 10th Degenerative disease of the spine.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé chirurgické obory
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace nejčastějších onemocnění z oblasti chirurgie
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace z oblasti traumatologie pohybového aparátu
professional skills
na podkladě lékařské diagnostiky z oblasti chirurgie a traumatologie pohybového ústrojí navrhnout program léčebné rehabilitace
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat specifika ortopedických chorob
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace fraktur páteře, pánve a horních a dolních končetin
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace z oblasti osteoartóz, endoprotetiky a vrozených a vývojových vad páteře, hrudníku a horních končetin
professional skills
na podkladě lékařské diagnostiky z oblasti traumatologie a vrozených a získaných vad osového skeletu navrhnout program léčebné rehabilitace
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
professional skills
Lecture with visual aids
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
Recommended literature
 • Čech, Oldřich; Džupa, Valér. Revizní operace náhrad kyčelního kloubu = Revision hip arthroplasty. 1. vyd. Praha : Galén, 2004. ISBN 80-7262-269-2.
 • Dungl, Pavel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • Koudela, Karel. Ortopedická traumatologie. 1. vyd. V Praze : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0392-6.
 • Koudela, Karel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.
 • Matouš, Miloš; Matoušová, Miluše,; Kučera, Miroslav. Život s endoprotézou kyčelního kloubu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0886-8.
 • Nekula, Josef. Zobrazovací metody muskoskeletálního systému pro studující fyzioterapie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2001. ISBN 80-244-0260-2.
 • Sosna, Antonín; Jahoda, David; Pokorný, David. Náhrada kyčelního kloubu : rehabilitace a režimová opatření. Praha : Triton, 2003. ISBN 80-7254-302-4.
 • Sosna, Antonín. Základy ortopedie. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
 • Vavřík, Pavel. Endoprotéza kolenního kloubu : průvodce obdobím operace, rehabilitací a dalším životem. Vyd. 1. Praha : Triton, 2005. ISBN 80-7254-549-3.
 • Zeman, Miroslav; Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • Žvák, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Winter