Course: Surgery, Traumatology and Orthopaedics 1

« Back
Course title Surgery, Traumatology and Orthopaedics 1
Course code KFE/CHT1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Skala Petr, MUDr.
 • Koudela Karel, MUDr. PhD.
Course content
Content 1. Historical development of surgery, surgical specializations, operation terminology, indications and contraindications 2. Asepsis, antisepsis, disinfection, sterilization, hospital infections, general symptoms of inflammation and methods of treatment 3. Preoperative, postoperative care and complications. 4. General concepts in traumatology, wound, wound healing, polytrauma. Bleeding, stop bleeding, transfusion products. 5. Basics of the abdominal cavity surgery, Basics of Vascular Surgery. Abdomen injuries. 6. Basics of thoracic surgery. Principles of cardiac surgery. Chest injuries. 7. Introduction to urology and neurosurgery. Skull and brain injuries. 8. Burns. 9. Hand injuries - a tendons 10. Joints injuries. Soft knee. 11. Fractures - conservative therapy, surgical therapy. Healing complications.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat všechny kosti, klouby, svaly, nervový systém, podrobně je popsat a charakterizovat dle funkce
professional skills
poznat a ukázat na modelu či preparátu jednotlivé svaly, kosti, klouby a nervový systém
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé chirurgické obory
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace nejčastějších onemocnění z oblasti chirurgie
definovat etiologii, patogenezi, klinický obraz, diagnostické metody, diferenciální diagnostiku, léčbu a komplikace z oblasti traumatologie pohybového aparátu
professional skills
na podkladě lékařské diagnostiky z oblasti chirurgie a traumatologie pohybového ústrojí navrhnout program léčebné rehabilitace
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Lecture with visual aids
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
Recommended literature
 • Dungl, Pavel. Ortopedie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • FERKO, A. Chirurgie v kostce: vybrané kapitoly. Praha, 2002. ISBN 80-247-0230-4.
 • Koudela K. a spol. Ortopedie. Praha : Karolinum, 2004.
 • Koudela, Karel. Ortopedická traumatologie. 1. vyd. V Praze : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0392-6.
 • Nekula, Josef. Zobrazovací metody muskoskeletálního systému pro studující fyzioterapie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2001. ISBN 80-244-0260-2.
 • Pilný, Jaroslav; Slodička, Roman. Chirurgie ruky. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3295-4.
 • SOSNA, Antonín a kol. Základy ortopedie. V Praze: Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
 • Valenta J. et al. Chirurgie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Nakladatelství Karolinum, Praha, 1998.
 • Valenta, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-403-4.
 • Zeman, Miroslav; Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • Žvák, Ivo. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1347-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 1 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 1 Summer