Course: Defense of Bachelor Thesis

« Back
Course title Defense of Bachelor Thesis
Course code KFE/BP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kott Otto, MUDr. CSc.
Course content
Course content: The bachelor thesis is a prerequisite for taking the bachelor degree examination in the fields of study ?Physiotherapy? or ?Occupational Therapy?. The topics of the bachelor thesis are proposed by the relevant department at the end of the 3rd semester or at the beginning of the 4th semester. The supervisor provides the student with detailed instructions on the content and methodological aspects of the thesis and on the schedule. In the first stage of the project, the student gets acquainted with the relevant literature and chooses the appropriate methods. The student continuously reports on the progress of his/her project to the supervisor and, when convenient, to the other students in a special seminar intended for this purpose. The second stage is devoted to research, tutorials, writing, corrections and completion of the project. Expected text length is 50 pages.

Learning activities and teaching methods
Seminar
  • E-learning (given by an e-learning course) - 300 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat strukturu tvorby bakalářské práce
vyjmenovat a charakterizovat typy bakalářské práce
vysvětlit rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
vyjmenovat vhodné zdroje pro vědeckou práci
professional skills
analyzovat a formálně správně citovat vhodné zdroje
vytvořit cíl projektu
formulovat výzkumné otázky
navrhnout vhodný typ výzkumu
provádět pilotní výzkum
vyhodnocovat výsledky
porovnávat s dalšími autory
vyvozovat závěry
learning outcomes
professional knowledge
vyhledávat a analyzovat odbornou literaturu k zadanému tématu
charakterizovat klíčové body problematiky
professional skills
položit výzkumnou otázku k problematice
vybrat vhodné metody testování
shromáždit a vyhodnotit empirická data
porovnat výsledky s dalšími studiemi a diskutovat nad nimi
sepsat písemnou zprávu
obhájit svůj projekt
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
One-to-One tutorial
Self-study of literature
professional skills
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Bachelor's thesis assessment
professional skills
Bachelor's thesis assessment
Recommended literature
  • Pravidla českého pravopisu. Praha : Fin, 2007. ISBN 978-80-86002-68-2.
  • AJGLOVÁ,J. Manuál k bakalářské práci pro obory všobecná sestra a porodní asistentka. Plzeň:VŠ Plzeň o. p. s., 2006.
  • BRATKOVÁ, E. Metody citování a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Praha:Odborná komisepro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 2007.
  • Firýtová, R. Metodická přírůčka k tvorbě bakalářské práce.
  • Hanousek, Jan; Charamza, Pavel. Moderní metody zpracování dat : matematická statistika pro každého. Praha : Grada, 1992. ISBN 80-85623-31-5.
  • IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ. L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0992-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (1) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 3 Summer