Course: Transformation of the Czech Economy

« Back
Course title Transformation of the Czech Economy
Course code KEM/TCE
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nový Miloš, Ing. et Ing.
Course content
Teaching program: 1. Political and economic situation in the CR in terms of the CPE. 2. Economic reforms 1945 - 1989. 3. Basic preconditions for successful economic reforms. 4. Transformation strategy. Scenario of economic reforms. 5. The objectives of macroeconomic policy in the CR in the period of economic transformation. 6. Czech Republic and its economic fundamentals. Development of GDP, international comparisons of economic growth and economic level in the CR. 7. Sources and developments of unemployment, price liberalization and inflation in the CR. Liberalization of foreign trade and the balance of payments developments. 8. Transformation in the banking sector, the CNB's monetary policy, banking crises. 9. Transformation of other CEE countries. 10. Transformation in terms of institutional economics. 11. Transformation in terms of institutional economics. 12. Czech transformation strategy in relation to the accession of the CR to the EU.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
We recommend knowledge of the economic theory, particularly macroeconomics.
learning outcomes
Students is able to: - Critically assess the transformation of the Czech Republic. - Describe the political and economic situation in the CEE countries in terms of a centrally planned economy. - Explain and evaluate the fundamental transformation strategies, explain the basic pillars of the transformation process. - Describe and evaluate the scenario of the economic reform and basic transformation steps. - Analyze the transformation in terms of institutional factors. - Evaluate the success of transformation processes.
professional skills
student dokáže: - analyzovat úspěšnost transformačního procesu v ČR a v ostatních zemích SVE, - zhodnotit českou transformační strategii v souvislosti se vstupem ČR do EU
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Multimedia supported teaching
Students' portfolio
Discussion
professional skills
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Group presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • Ekonom : týdeník Hospodářských novin.
 • Holman, Robert. Transformace české ekonomiky : v komparaci s dalšími zeměmi střední Evropy. Vyd. 1. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-6-2.
 • CHLUMSKÝ, J. Institucionální pohled na integraci ČR do světové ekonomiky. VŠE Praha: Acta oeconomica pragensia, 1997.
 • Jonáš, Jiří. Bankovní krize a ekonomická transformace : souvislosti mezi ekonomickou transformací, finanční liberalizací a bankovními krizemi. 1.vyd. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-70-0.
 • Jonáš, Jiří. Ekonomická transformace v České republice : makroekonomický vývoj a hospodářská politika. 1. vyd. Praha : Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0.
 • Klaus, Václav. Ekonomická věda a ekonomická reforma : (statě a eseje). Praha : Gennex, 1991. ISBN 80-900368-3-X.
 • Klaus, Václav. Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. č. 6/2000. Vyd. 1. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. ISBN 80-902795-5-4.
 • Klaus, Václav; Tomšík, Vladimír. Makroekonomická fakta české transformace. Brno: NC Publishing, 2007. ISBN 80-903858-1-8.
 • Loužek, Marek. Zapomenutá transformace. Vyd. 1. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. ISBN 80-902795-0-3.
 • Mlčoch, Lubomír; Machonin, Pavel; Sojka, Milan. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 : alternativní pohled. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0119-2.
 • Mlčoch, Lubomír. Úvahy o české ekonomické transformaci. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-389-2.
 • Mlčoch, Lubomír. Zastřená vize ekonomické transformace : česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (institucionální pohled). Vyd. 2. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-423-3.
 • Spěváček, Vojtěch. Transformace české ekonomiky : politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha : Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7.
 • Šíma, Josef. Roger Douglas-tvůrce nejúspěšnější hopsodářské reformy XX. století. Vyd. 1. Praha : Centrum liberálních studií, 1999. ISBN 80-902270-7-4.
 • Šulc, Zdislav. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. 2. vyd., v nakl. Doplněk 1. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-005-8.
 • Švejnar, Jan. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0568-4.
 • Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie : přínosy a náklady konvergence. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-472-4.
 • ZIELENEC, J. a kol. Československo na rozcestí. Praha: Lidové noviny, 1990.
 • Žídek Libor. Transformace české ekonomiky. 1989 - 2004.. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-922-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 3 Summer