Course: Statistics

« Back
Course title Statistics
Course code KEM/STA
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šlechtová Sojková Olga, Ing.
 • Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
 • Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Říhová Pavla, Ing.
Course content
1. Descriptive statistics. 2. Probability. 3. Random variable. 4. Special distribution of random variable. 5. Multidimensional random variable. 6. Central limit theorem. 7. Random sampling. Point estimation. 8. Interval estimation. 9. Hypotheses testing 10. Introduction to regression Used SW: Excel, Statistica, Mathematica. Additional information for students of so-called combined study form is available in Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
explain the concepts of function of one variable.
explain the principle of derivation and integral.
explain the principle of calculation of variation, permutation and combination.
professional skills
modify algebraic expression.
solve combinatorics tasks, use variations, permutations and combinations.
derivate and integrate function.
process basics in MS Excel.
assemble and create function in MS Excel.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
basic concepts of statistics and the methods of data gathering.
basics of probability and Bayes probability.
descriptive characteristics of population and sample file.
basic concepts of random variable.
selected distributions of random variable and normal distribution.
Law of large numbers and Central limit theorem.
point and interval estimation of population parameters.
professional skills
select suitable method for sample file creation
calculate characteristics of statistics file.
determine probability of simple events and probability of combination of events.
describe random variable using distribution and calculate moments of random variable.
select suitable distribution of random variable and use it for solution of practical problems.
use normal and stnadard normal distribution, quantils and table values of distribution function.
apply consequences of Central limit theorem for solution of selected probloems.
estimate parameters of population using point estimation, construct interval estimation of these parematers.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Lecture with practical applications
E-learning
Students' self-study
professional skills
Lecture with visual aids
Practicum
E-learning
general eligibility
Interactive lecture
E-learning
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Test
Practical exam
general eligibility
Practical exam
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • ARLTOVÁ, M. Sbírka příkladů ze statistiky : (Statistika A). Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. ISBN 80-7079-727-4.
 • CYHELSKÝ, L., HINDLS, R., KAHOUNOVÁ, J. Elementární statistická analýza. 2. vyd. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-7261-003-1.
 • Cyhelský, Lubomír; Hustopecký, Jiří; Závodský, Prokop. Příklady k základům statistiky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1988.
 • DANIEL, W. W., TERRELL, J. C. Business statistics : for management and economics. 7th ed. Boston : Houghton Mifflin Co., 1995. ISBN 0-395-71231-9.
 • Dupač, Václav; Hušková, Marie. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0009-9.
 • Hebák, Petr. Regrese. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. ISBN 80-7079-909-9.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.
 • Hindls, Richard. Statistika pro ekonomy. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-16-9.
 • Jarošová, Eva; Pecáková, Iva. Příklady k předmětu Statistika B. 2. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0680-7.
 • Likeš, Jiří; Laga, Josef. Základní statistické tabulky. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978.
 • Marek, Luboš. Statistika pro ekonomy : aplikace. 2. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-40-5.
 • Pecáková, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 2., dopl. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-039-3.
 • Reif, Jiří; Kobeda, Zdeněk. Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-702-5.
 • Řezanková, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3., aktualiz. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-062-1.
 • Sincich, Terry. Statistics by example. 4th ed. San Francisco : Dellen, 1990. ISBN 0-02-410881-2.


Study plans that include the course