Course: Macroeconomics 2

« Back
Course title Macroeconomics 2
Course code KEM/MAKR2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
  • Beran Theodor, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
- Equilibrium production in two-sector model. - Equilibrium production in three-sector model. - IS - LM model. - IS - LM model and effect of monetary and fiscal policy. - Open economy and determination of equilibrium production. - Fixed and flexible exchange rates, capital mobility, monetary and fiscal policy. - Aggregate demand: introduction to analysis. - Aggregate supply: introduction to analysis. - Labour market, unemployment, Phillips curve. - Augmented Phillips curve. - Inflation. - Methods of inflation treatment. - Long-term economic growth. Additional information for students of so-called combined study form is available in Courseware.

Learning activities and teaching methods
Self-study of literature, Lecture
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní makroekonomické modely
popsat principy fungování národního hospodářství včetně interakce se zahraničím
vysvětlit základní makroekonomické veličiny
professional skills
rozlišit základní makroekonomické přístupy podle jejich předpokladů
interpretovat hodnoty základních makroekonomických veličin
odhadnout chování makroekonomických subjektů při změně jednoho z parametrů modelu
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit středně pokročilé makroekonomické modely
vysvětlit principy fungování národního hospodářství v interakci se zahraničím
pochopit teoretické dopady rozhodnutí nositelů hospodářské politiky na hlavní ukazatele výkonosti národního hospodářství
professional skills
analyzovat středně pokročilé makroekonomické modely co do jejich obsahové i formální stránky
rozpoznat a formulovat základní ideové koncepce soudobých makroekonomických škol
aplikovat středně pokročilé makroekonomické teorie na modelové situace
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
One-to-One tutorial
Students' self-study
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
general eligibility
Collaborative instruction
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley. Makroekonomie. 1. vyd. Praha : SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6.
  • Mach, Miloš. Makroekonomie II : pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný : Melandrium, 2001. ISBN 80-86175-18-9.
  • Mach, Miloš. Řešené problémy ke kursu makroekonomie II. 1. vydání. Jinočany : Nakladatelství H&H, 1992. ISBN 80-85467-89-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 1 Summer