Course: Economic efficiency of the EU countries

« Back
Course title Economic efficiency of the EU countries
Course code KEM/EVEU
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Nový Miloš, Ing. et Ing.
  • Jarý Čestmír, PhDr.
Course content
Subject and institutional framework of the European Union. Basic indicators of economic performance. Competitiveness, foreign trade and investments. Labour market. C onvergence processes.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Seminar classes, Lecture
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
We recommend knowledge of the economic theory, particularly macroeconomics.
learning outcomes
Students is able to: - Applay basic knowledge concerning international comparisons of economic performance of old and new Member States of the European Union. - Describe the basic indicators of economic performance, define the issue of competitiveness and labour market. - Explain the nature of the convergence processes.
professional skills
student dokáže: - charakterizovat předmět a institucionální rámec EU, - analyzovat konkurenceschopnost jednotlivých zemí EU, - odhadnout budoucí vývoj konvergenčních procesů v rámci EU
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Multimedia supported teaching
Seminar classes
professional skills
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Oral exam
Recommended literature
  • Baldwin, R.; Wyplosz, Ch. Ekonomie evropské integrace. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1807-1.
  • Kadeřábková, Anna. Základy makroekonomické analýzy : růst, konkurenceschopnost, rovnováha. Praha : Linde, 2003. ISBN 80-86131-36-X.
  • KUNEŠOVÁ, H.; CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. doplněné a přepracované vydání. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-455-4.
  • Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.
  • Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie : přínosy a náklady konvergence. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-472-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester