Course: Exact Methods in Economics

« Back
Course title Exact Methods in Economics
Course code KEM/EME
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
  • Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Course content
- Cash flows in pension systems. - Deflators. - Dynamic properties of NDC system. - OLG models. - Intergenerational risk sharing.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Practicum
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Individual project (40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat příslušné odborné znalosti předmětu je podmíněno základními znalostmi matematiky, finančních a aktuárských výpočtů a ekonomické teorie
porozumět základním principům konstrukce modelů ekonomického růstu a ekonomického cyklu
porozumět základním modelům optimalizace portfolia: mean - var modely
professional skills
porozumět základům práce se sw Mathematica
porozumět struktuře optimalizačních modelů (statických a dynamických) používaných v ekonomii a financích
umět používat ekonomické modely růstu a oceňování firem typu DCF k analýze vývoje podniku
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
orientovat se v problematice a možnostech použití dynamických modelů v ekonomii a financí
umět převádět matematické formulace ekonomických a finančních modelů do algoritmické podoby
porozumět základům práce se sw Mathematica
professional skills
umět používat získané znalosti pro řešení problémů především v podnikové ekonomice
orientovat se v kvantitativně zaměřené odborné ekonomické a finanční literatuře
vytvořit programy v sw Mathematica k analýze vybraných praktických úloh ekonomicky a finančně orientované firemní praxe
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Individual study
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Self-study of literature
general eligibility
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Project
professional skills
Quality of a written report
general eligibility
Oral exam
Recommended literature
  • BAUEROVÁ, D., HANČLOVÁ, J., HRBÁČ, L., HRUBEŠ, J., MOČKOŘ, J., OLŠOVSKÝ, J., VALOVÁ, J. Matematická ekonomie pro základní kurz, 1. část. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1995. ISBN 80-7078-293-5.
  • BIRCHENHALL, C., GROUT, P. Mathematics for Modern Economics. New York : Philip Allan, 1994.
  • FIALA, P. Úvod do kvantitativní ekonomie. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. ISBN 80-245-0133-3.
  • GANDOLFO, G. Economic dynamics. Berlin : Springer-Verlag, 1997. ISBN 3-540-62760-X.
  • SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J. Mikroekonomie. Praha, 1996. ISBN 80-85943-17-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2013) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter