Course: Inorganic Chemistry

« Back
Course title Inorganic Chemistry
Course code KCH/AGCH
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Course content
1st lecture Periodic system. Periodicity of elements properties and their compounds. 2nd lecture The structure of crystalline matters. Symmetry of crystal lattices. 3rd lecture Stereochemistry of inorganic compounds. 4th lecture Hydrogen and hydrides. Oxygen, oxides. 5th lecture Characteristics of s-elements. Alkali metals. Metals of alkaline earths. Characteristics of p-elements. 6th lecture Inert gases. Boron group. 7th lecture Carbon and its homologues. 8th lecture Nitrogen and its homologues. 9th lecture Chalcogens. Halogens. 10th lecture d-Block - general properties of metals. Coordination compounds. Theory of crystal and ligand field. 11th lecture Chemistry of transition elements and their compounds. 12th lecture f-elements - general characteristics. Lanthanide chemistry. Chemistry of actinides. 13th lecture Occurrence of elements in nature (composition of the Earth, sun and space chemistry, mineral resources and the environment).

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Students' self-study, Self-study of literature, Seminar
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat chemický děj
popsat fyzikální a chemické vlastnosti látek
charakterizovat významné zástupce prvků a jejich sloučenin
vysvětlit využití významných prvků a jejich sloučenin v praxi a jejich vliv na životní prostředí
professional skills
používat chemickou terminologii při popisu látek
vyhledat základní údaje o prvcích v PSP
zapsat jednoduchý chemický děj chemickou rovnicí
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní poznatky o periodicitě chemických a fyzikálních vlastností prvků a jejich sloučenin
charakterizovat systém anorganických látek
popsat strukturu krystalických látek
vysvětlit stereochemii anorganických sloučenin
vymezit a charakterizovat nepřechodné, přechodné a vnitřně přechodné prvky
professional skills
vyjádřit chemické procesy pomocí reakčních schémat a chemických rovnic
aplikovat základní teoretické poznatky v praxi
určit prostorové tvary anorganických sloučenin
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Seminar
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Combined exam
Test
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Brown, G. I. Úvod do anorganické chemie. Praha: SNTL, 1982.
 • Drátovský, Milan. Anorganická chemie pro posluchače učitelských kombinací s chemií. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981.
 • Gažo Ján; a kolektiv. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: Alfa, 1974.
 • Greenwood, N. N.; Earnshaw A. Chemie prvků I, II. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.
 • Jursík, F. Anorganická chemie kovů. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-504-8.
 • Jursík, F. Anorganická chemie nekovů. Praha: VŠCHT, 2001. ISBN 80-7080-417-3.
 • Klikorka, Jiří; Hájek, Bohumil; Votinský, Jiří. Obecná a anorganická chemie : Celost. vysokošk. učebnice pro vys. školy chemicko-technologické. 1. vyd. Praha : SNTL, 1985.
 • Lukeš, I.; Mička, Z. Anorganická chemie II. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-663-5.
 • Mička, Z.; Lukeš, I. Anorganická chemie I. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-988-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer