Course: Emergency care in model situations

« Back
Course title Emergency care in model situations
Course code KAZ/NPMS
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pfefferová Eva, Mgr.
Course content
1. Solving model situations focusing on polytraumatizovaného patient. 2. Solving model situations focused on the burnt patient. 3. Solving model situations focusing on intoxikovaného patient. 4. Solving model situations focused on the patient with ongoing breakneck delivery. 5. Solution of a model situation aimed at the patient with acute complications in diabetes mellitus. 6. Solving model situations focused on patients with acute coronary syndrome. 7. Solving model situations focused on patients with sudden cardiac arrest - atraumatic. 8. Solving model situations focused on patients with sudden cardiac arrest - traumatic. 9. Solving model situations focusing on a child with sudden cardiac arrest - atraumatic. 10. Credit.

Learning activities and teaching methods
Practicum
 • Contact hours - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students acquaint basic manual skills and certainity of safe and quality gratification of professional procedures in pre-hospital and hospital intensive care. Students are able to analyse acquired information in pre-hospital and hospital intensive care. Students are able to proceed particular acts in intensive care.
teaching methods
Practicum
assessment methods
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • BULÍKOVÁ, T. Od symptómu k diagnóze v záchrannej službe. Martin Osveta, 2010.
 • Bydžovský, J. Akutní stavy v kontextu. 2008. ISBN 80-7254-815-6.
 • Bydžovský, J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. 1. vyd.. ISBN 80-7387-351-6.
 • Dobiáš, V. Urgentní zdravotní péče. Martin Osveta, 2007.
 • Ertlová, F., Mucha, J. Přednemocniční neodkladná péče. Brno, 2003. ISBN 80-7013-379-1.
 • European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation 2015.
 • Klementa, Bronislav; Klementová, Olga; Marcián, Pavel. Resuscitace. 2. rozšířené vydání. 2014. ISBN 978-80-86297-47-7.
 • KNOR, J., MÁLEK, J. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha Maxdorf, 2014.
 • Remeš, Roman; Trnovská, Silvia. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4530-5.
 • ŠEBLOVÁ, J. a kol. Urgentní medicína v praxi lékaře. Praha Grada, 2013.
 • Ševčík, Pavel,; Matějovič, Martin. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 2 Summer