Course: Urgent Care and Integrated Rescue System

« Back
Course title Urgent Care and Integrated Rescue System
Course code KAZ/NPIZS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hájek Marcel, MUDr. et Bc. PhD.
 • Pfefferová Eva, Mgr.
Course content
1. Characteristics, distribution and provision of pre-hospital and hospital emergency care. Integrated Rescue System - basic functions and components of the IRS. 2. Emergency Medical Service - characteristics, main tasks and laws governing the operation of the EMS. Competence paramedic. Health Operations Centre. 3. Work with documentation in intensive care and emergency medical service. Basic legislation on emergency medical service. 4. Urgent reception. Air Rescue Service. 5. Equipment and emergency medical service vehicles. Medical transports. Positioning the PNP. Transport and fixation devices used in the PNP. Transport trauma. 6. Patient with infectious diseases in the pre-hospital and hospital emergency care. Specifics of care for patients with highly virulent infection in pre-hospital care. Ethics in prehospital and hospital emergency care, communication with patients in the prehospital and hospital emergency care. Categorization of patients in intensive care. 7. Basic pharmaceutical products in the first line. Resuscitation equipment trunk. Intoxication, antidotes. 8. Anaesthesia in emergency care, pain treatment in prehospital and hospital emergency care. 9. Electrocardiographic monitoring in emergency care. Scoring schemes used in the pre-hospital and hospital emergency care. 10. Cardiopulmonary resuscitation emergency - ERC Guidelines 2015.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Lecture with practical applications
 • Contact hours - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 28 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students acquaint basic manual skills and certainity of safe and quality gratification of professional procedures in pre-hospital and hospital intensive care. Students are able to analyse acquired information in pre-hospital and hospital intensive care. Students are able to proceed particular acts in intensive care.
teaching methods
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Lecture with practical applications
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Bydžovský, J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu.1.vyd.. Praha:Triton, 2010. ISBN ISBN 80-7387-351-.
 • Bydžovský, Jan. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6.
 • Dobiáš, V. Urgentní zdravotní péče. Martin Osveta, 2007.
 • ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. Přednemocniční neodkladná péče.
 • European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation 2015.
 • Klementa, Bronislav; Klementová, Olga; Marcián, Pavel. Resuscitace. 2. rozšířené vydání. 2014. ISBN 978-80-86297-47-7.
 • KNOR, J., MÁLEK, J. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha Maxdorf, 2014.
 • Remeš, Roman; Trnovská, Silvia. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4530-5.
 • Ševčík, Pavel,; Matějovič, Martin. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.
 • ŠTĚTINA, Jiří a kolektiv. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s. 2014. 584 stran. ISBN 978-80-247-4578-7..
 • Vilášek, Josef; Fiala, Miloš,; Vondrášek, David. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 1 Summer