Course: Microbiology 1

« Back
Course title Microbiology 1
Course code KAZ/MIL1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Schmiedhuber Petr, MUDr.
 • Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
 • Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Course content
Lectures: 1. Introduction into a course. Overview of history of microbiology. Principles of laboratory animal care. 2.Pathogenic mechanisms, infectious process, virulence factors. 3.Morphology of bacterial cells. 4.Application of antibiotics and chemotherapeutics in microbiology. Antimicrobial agents. 5.Bacterial taxonomy - explanation of the term. Role of bacteria and viruses in development of diseases. 6.Infectious diseases - prevention and prophylaxis. 7., 8.Anti-infectious immunity - clinical implications in treatment of infectious diseases. 9. Microflora in a human body - role, localization. 10. Virology - prions. 11.Mycology - basic knowledge. 12. Parasitology - basic knowledge. 13. Sepsis from an aspect of microbiology. 14. Perinatal infections from an aspect of microbiology. 15. Resistance of microorganisms. Seminars: -Principles of occupational safety and health protection in a microbiology laboratory. Professional and laboratory infection. -Sterilization and disinfection in microbiology. -Equipment in a microbiological laboratory. -Reproduction in a laboratory environment - culture media, tissue culture, chick embryos, experimental animals. -Harvest and transportation of biological samples to a microbiology laboratory. -Methods of species identification of microorganisms: light microscopy, culture, biochemical, immunological and molecular methods. -Theoretical basics of staining and dying and microscopic examination. -Gram +, Gram-cocci, gram-rods. -Gram + bacilli, anaerobic bacteria. -Acid-fast bacilli, spirochetes. -Mycoplasma, chlamydia, rickettsiae. -Sexually transmitted infections. -DNA viruses. -RNA viruses. -Credit test.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 60 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
popsat druhy barvících technik v mikrobiologické laboratoři
prokazovat základní poznatky z morfologie mikroorganismů a jejich patogenních účinků na člověka
vyjmenovat základy prevence a profylaxe infekčních onemocnění
ovládat základy bakteriální taxonomie a popsat účinky antibiotik na mikroorganismy
charakterizovat fyziologii bakteriálních kultur a vysvětlit metabolismus mikroorganismů
professional skills
určit metodu druhové identifikace mikroorganismů (světelná mikroskopie, kultivace, biochemické, imunologické a molekulární metody)
vyhodnocovat porušení zásad bezpečnosti při práci v mikrobiologické laboratoři
odebírat a transportovat biologický vzorek do mikrobiologické laboratoře
vyhodnocovat způsob rozmnožování v laboratorních podmínkách buď s použitím kultivačních půd, tkáňových kultur, kuřecích zárodků či pokusných zvířat
dodržovat zásady ochrany zdraví při manipulaci s biologickým vzorkem
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Laboratory work
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during laboratory work
Recommended literature
 • Göpfertová, D. Mikrobiologie, epidemiologie,hygiena. Praha, Triton, 1999.
 • Horažďovský, J. a kol. Přenosné choroby. ZSF JU, České Budějovice, 2001.
 • Kramář, R. Lékařská mirkobiologie. ZSF JU, České Budějovice, 2007.
 • Podstatová, H. Mikrobiologie,epidemiologie,hygiena. Olomouc, Epava, 2001.
 • Přecechtěl. Lékařská mikrobiologie. Brno, 1988.
 • Votava, M. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, 2001.
 • Votava, M. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno, Neptun, 2003.
 • Votava, M. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Neptun, Brno, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester