Course: Microbiology, epidemiology and hygiene

« Back
Course title Microbiology, epidemiology and hygiene
Course code KAZ/MEH
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pazdiora Petr, Prof. MUDr. CSc.
 • Jirouš Jaroslav, MUDr.
Course content
Lectures: 1. Epidemiology, epidemiologial methods. 2. Characteristics of epidemic process. 3. Principles of fight against infectious diseases. 4. Disinfection and sterilization. 5. Nosocomial infection. 6. Epidemiology of non-infectious diseases. 7. Basics of microbiology - sampling and transport of biological material. 8. Basics of microbiology - cultivation and determination of clear cultures. 9. Basics of virologic investigative methods. 10. Pathogenicity and virulence. 11. Hygiene requirements for medical facilities. Seminars: 1. Working principles in a focus of epidemics. 2. Disinfection. Disinfective agents in common life. 3. Sterilization in common life. 4. Act No. 195/2005 Collection. 5. Nosocomial infections. Investigation. 6. Analysis of alimentary and respiratory emidemics. 7. Analysis of selected nosocomial epidemics. 8. Analysis of epidemics of virus hepatitis and dermatological infections. 9. Sampling of individual kinds of material necessary for microbiological investigation. 10.Microbiological cultivation and determination of clear cultures in a laboratory. 11.Hygiene requirements in medical facilities.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 33 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
A graduate is able to analyse mechanisms of transmission of infectious diseases, characteristics and prevention of infectious diseases. He/she is able to master hygiene requirements in medical facilities, to acquire a survey of basics of medical microbiology.
teaching methods
Lecture
Practicum
assessment methods
Written exam
Test
Recommended literature
 • Vyhláška MZ č.195/2005 Sb..
 • Bednář, M. a spol. Mikrobiologie. Marvill, 1996.
 • Farník, J., Pazdiora, P. Základy obecné epidemiologie. Karolinum, Praha, 1995.
 • Göpfertová, D., Pazdiora, P., Dánová, J. Epidemiologie infekčních nemocí, učebnice pro lékařské fakulty. Praha, Karolinum, 2002.
 • Greenwood, D. at al. Lékařská mikrobiologie. Grada, 1999.
 • Havlík, J. a kol. Infekční nemoci, 2. vydání. Praha, Galén, 2002.
 • Melicherčíková, V. Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. Grada, 1998.
 • Petráš, M., Domorázková, E., Petrýdesová, A. Manuál očkování 2. Tango, 1998.
 • Podstatová, H. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Galén, 2009.
 • Provazník, K. a spol. Manuál prevence v lékařské praxi IV.Základy prevence infekčních onemocnění. Praha: Fortuna, 1996.
 • Špliňo, M. Vybrané kapitoly ze speciální epidemiologie. Hradec Králové: VLA JEP, 2000.
 • Vladimír Šerý. Tropická a cestovní medicína.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2016) Health service 1 Summer
Faculty of Health Care Studies Radiological Assistant (2012) Health service 1 Summer