Course: Medical statistics and methods of laboratory research

« Back
Course title Medical statistics and methods of laboratory research
Course code KAZ/LSL
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Martinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Course content
Lectures: 1.Introduction to scientific research, methodology, studying sources. The importance of research in health care. Monographs, journals, internet sources. The importance of publication of both positive and negative results of scientific work. Publication of faults and mistakes. Bases of working with scientific information. Computer literacy. 2.How to write an article into a journal. General principles of publication in professional journals. Prerequisities of a successful author. Publicational activity and its evaluation. How to write a diploma thesis - requirements, preparation, procedure, literary references. Formal aspects of scientific work. Citation index. The importance of publications for progress in science and medical practice. Rewieved journals, impact factor. 3.Methods of medical research and its specifics. Data harvesting and its range in health care, UZIS. Study methods of health state. Routine statistics (compulsory reports), individually planned investigation (international study HIS), sociologic methods (dialogue, questionnaire). 4.Screening as a method of secondary prevention, implementation of new screening methods into practice, referential method (golden standard). Ethics of falsely positive and falsely negative results. Examples of screening test used in medical practice. 5.Epidemiology and medical research, epidemiologic methods, prospective and retrospective methods. EBM - Evidence-based medicine. 6.Statistics and science. Statistics in medicine, importance in research. Epidemiology and statistics. Statistical investigation - phases. Analysis of results, assessment andconclusions of research. 7.Elemental statistical terms - statistical unit, definition, population, methods of random selection, characteristics of position and variability. Measuring scales. 8.Normal distribution. Estimation of arithmetic mean and probability. Hypothesis testing. 9.Experiments, laboratory research. Ethic committees. Animal testing, human testing. Minimal predictable risk. Ethics of scientific work, ethical aspects of experiments. Clinical experiments, controlled experiment, blind experiment, double-blind experiment. Ethics of placebo. 10.Ethics of scientific work. Ethical code of scientific worker, academic degrees (PhD., DrSc.). Ethics of experiments in health care. Publication of research results. 11.Evaluation of education. Discussion. Students' presentations. Credit.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit účel, význam a potřebu výzkumu ve zdravotnictví
definovat základní statistické pojmy
vysvětlit obecné principy publikování v odborných časopisech a charakterizovat pojmy jako recenzovaný časopis, impakt faktor a citační index
vyjmenovat možnosti sběru dat, definovat výzkumné metodiky, analýzu výsledků a jejich interpretaci
professional skills
zvládat jednodušší statistické výpočty a mít osvojeny základní principy biostatistické analýzy dat
mít osvojeny etické principy vědecké práce, experimentů a laboratorního výzkumu
Recommended literature
 • Bártlová, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Grada , Avicenum 2005.
 • Bártlová, S. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. IDVPZ, Brno 2000.
 • Čmejrková, S., Daniš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text, Leda , Praha 1999.
 • Gerylovová, A., Holčík, H. Úvod do statistické metodologie v lékařství.
 • Gopferová, D. Pazdiora, P., Dáňová, J. Epidemiologie obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum , 2006.
 • Greenhalgh, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. (Základy medicíny založené na důkazu ).
 • Hendl, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha 1999.
 • Kutnohorská, J. Výzkum ve zdravotnictví. Olomouc 2008.
 • Munzarová, M. Lékařský výzkum a etika. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0924-4.
 • Surynek, A., Komárková, R., Kašparová, E. Metody sociologického a sociálně psychologického výzkumu. Praha: VŠE, 1999.
 • Šejda, J.a kol. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. 2005.
 • Višňovský, P. Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně. Karolinum, Praha 2001.
 • Zvárová J. Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum Praha 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester