Course: Clinical biochemistry I.

« Back
Course title Clinical biochemistry I.
Course code KAZ/KBI1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Racek Jaroslav, Prof. MUDr. DrSc.
  • Drechslerová Taťána, RNDr.
  • Florová Blanka, Mgr.
Course content
1.Clinical biochemistry and its position among other laboratory branches. Clinical biochemistry in the Czech republic. 2.Preanalytic effect on results of laboratory investigation. 3.Analytic features of laboratory method. Accuracy, analytical sensitivity and specificity. Quality control of laboratory investigation. Features of laboratory methods from a clinical aspect. Diagnostic sensitivity and specificity, the relationship between diagnostic sensitivity and specificity, other indicators of clinical assessment of laboratory tests. Reference values of laboratory tests. Definition, basic concepts, methods of determination of the reference range, comparative method between measured values and reference values. 4.Internal environment. Metabolism of water, sodium, potassium and chloride. Osmolality. Metabolism of calcium, magnesium and phosphorus. Acid-base balance and its disorders, blood gases. 5.Basic function of kidneys and their disorders, glomerular filtration, tubular function. Non-protein nitrogenous compounds - urea, creatinine, uric acid, ammonia, amino acids. Replacement of renal function and role of a laboratory in this procedure. 6.Plasma proteins. The importance of plasma proteins, single plasma proteins. Immunochemical methods: basic concepts, reactions in gels, and immunotrurbidimetry-nephelometry, methods using a brand. 7.Cardiovascular system. Risk factors for development of atherosclerosis. Laboratory diagnosis of myocardial infarction and heart failure. Seminars: 1.Basic calculations in a clinical laboratory. Concentration of solutions, pH buffers. 2.Disorders of glucose metabolism, diabetes mellitus. 3.Disorders of lipid metabolism, atherosclerosis and its complications

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Contact hours - 78 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
prokazovat široké znalosti o změnách chemického složení organismu využitelných ke stanovení diagnózy, prognózy a sledování průběhu onemocnění
popsat význam referenčních hodnot a rozhodovacích limitů, význam analytických i klinických vlastností laboratorních metod a jejich využití v laboratorní medicíně
vysvětlit rozdíl mezi referenčními hodnotami laboratorních testů a rozhodovacími limity
professional skills
odlišovat mezi diagnostickou senzitivitou a specifičností
srovnávat naměřené hodnoty s hodnotami referenčními
provádět základní výpočty v klinické laboratoři ? pH, pufry, koncentrace roztoků
provádět kvalitativní a kvantitativní vyšetření moči a vyšetření sérologická
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Dastych, M., Hrdinek, P. a kol. Klinická biochemie, bakalářský obor Zdravotní laborant. Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno, 2008.
  • Racek, J. et al. Klinická biochemie. Praha, Galén, Karolinum, 2006.
  • Štern, P. a kol. Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia - CD ROM. Karolinum, Praha, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester