Course: Haematology

« Back
Course title Haematology
Course code KAZ/HEM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Hajšmanová Zdeňka, MUDr.
 • Šigutová Pavla, MUDr.
 • Lavičková Alena, MUDr.
 • Šlechtová Jitka, MUDr.
 • Váchová Zdeňka, RNDr.
Course content
General haematology and blood coagulation. Lectures: 1.Blood and blood marrow, function of cellular blood elements in peripheral blood, terminology. Physiological levels of blood elements. Physiology of haematogenesis, proloferation, differentiation, maturation of hematopoietic series. 2.Development, function and destruction of erythrocytes ( synthesis and function of hemoglobin, ferrum metabolism, breakdown products Hb during intravascular and extravascular hemolysis). 3.Development and function of leukocytes. Morphological diffentiation of leukocytes. 4.Function of thrombocytes, primary haemostasis. 5.Blood coagulation, phases. 6.Mechanisms necessary for haemostasis, coagulative and fibrinolytic systems, systém of natural inhibitors. 7.Blood count and coagulation screening tests. 8.Analyzers of blood particles and coagulometers, coagulation screening tests and coagulation special tests, calibration and validation of haemocoagulation methods. 9.Laboratory diagnostics of blood diseases and disorders of haemostasis. Differential diagnostics. 10.Pathophysiology of blood disorders and disorders of haemostasis 11.Tumorous blood disorders - leukemia, mielodysplastic sysdrome, mieloproliferative disease, lymphoproliferative disease. Laboratory practicals: 1.Principles of proper laboratory work. 2.Examination of blood count on automatic haematology analyzer. 3.Examination of peripheral blood smear microscopically,determination of a number of blood cells in a counting chamber. 4.Examination of bone marrow smear microscopically. 5.Examination of hemolysis including erythrocyte osmotic resistance. 6.Examination of thrombocyte aggregation using aggregometer. 7.Examination of basic coagulation tests - prothrombin time and activated partial thromboplastin time using coagulometer. 8.Determination of factors in plasma system of blood coagulation. 9.Determination of inhibitors in plasma system of blood coagulation. 10.Electrophoresis of hemoglobin, determination of von Willebrand factor by LIA method, evaluation of output of haematologic analyzers including interferention. 11. Cytochemical dying methods.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 55 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalosti fyziologie a patofyziologie krve
learning outcomes
vysvětlit principy laboratorní diagnostiky krevních chorob a poruch koagulace a interpretovat možnosti a limity přístrojové analýzy krevního obrazu a koagulometrů
vysvětlit fyziologii krvetvorby a krevního srážení a na tomto základě objasnit podstatu maligních i nemaligních krevních chorob a poruch krevního srážení
professional skills
provádět přístrojové screeningové koagulační testy a hodnotit je
odlišovat fyziologické výsledky od patologických a provádět základní diferenciální diagnostiku krevních chorob
ovládat základní obsluhu a denní provoz analyzátorů a koagulometrů, kalibrovat přístroje a stanovovat denní normál
provádět přístrojovou analýzu krevního obrazu, zhotovovat nátěr periferní krve a kostní dřeně a mikroskopicky jej vyhodnocovat
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Laboratory work
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Skills demonstration during laboratory work
Recommended literature
 • Adam, Z., Vorlíček, J. a kol. Hematologie II., Přehled maligních hematologických nemocí. Grada Publishing Praha, 2001, 21 - 677.
 • Friedmann, B. Hematologie v praxi, Galén,1994.
 • Matýšková, M. et al. Hematologie pro zdravotní laboranty, IPVZ Brno, 1994.
 • Pecka, M. Hematologie I., Grada. 2010.
 • Pecka, M. Laboratorní hematologie v přehledu I., Finidr, Český Těšín, 2002.
 • Pecka, M. Laboratorní hematologie v přehledu II., Finidr, Český Těšín, 2006.
 • Pecka, M. Laboratorní hematologie v přehledu III., Finidr, Český Těšín, 2004.
 • Pecka, M. Praktická hematologie - Laboratorní metody, Finidr, Český Těšín, 2010.
 • Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., Zavřelová, J. Hematologie I., Neonkologická hematologie. Grada Publishing Praha, 2001, 11-201.
 • Penka, M., Bulíková, A. Neonkologická hematologie, Grada. ISBN 978-80-247-2299-3.
 • Sakalová, A. et al. Hematológia a transfuziológia, Osveta, Martin, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester