Course: Epidemiology and Hygiene

« Back
Course title Epidemiology and Hygiene
Course code KAZ/EH
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Fránová Daniela, MUDr.
 • Pazdiora Petr, Prof. MUDr. CSc.
Course content
Lectures: 1. Introduction into a course. Epidemiologic methods of work. Characteristics of epidemologic process, forms. Indicators of epidemiologic process. 2. Epidemiologic precautions. Fight against infection. Epidemiologic surveillance. 3. System of immunization in the Czech Republic. Types of vaccines. 4. Disinfection. Sterilization. Nosocomial infection - epidemiology of hospital infection, risks. 5. Non - infectious diseases. Alimentary infection. 6. Respiratory infection. Parenteral infection. Transmissive infection. 7. Epidemiology of sexually transmitted diseases. Basics of travel medicine. 8. Hygiene - classification. Comunal hygiene. Governmental health supervision in the Czech Republic. Authorities of public health protection. 9. Occupational hygiene in a laboratory. 10. Hygiene in health facilities. 11. Credit test

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 33 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat infekční a neinfekční rizika zdravotníků a interpretovat možnosti šíření infekčních chorob
charakterizovat systém očkování v ČR a vyjmenovat typy očkovacích látek
definovat epidemiologická opatření v případě pandemie a vysvětit preventivní opatření proti šíření infekčních onemocnění
professional skills
dodržovat zásady hygieny práce v laboratoři
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Bencko, V. a kol. Hygiena a epidemiologie. Praha:Karolinum, 2006.
 • Bencko, V. a kol. Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicinské studium. Praha:Karolinum, 2001.
 • Göpfertová, D. Mikrobiologie, epidemiologie,hygiena. Praha, Triton, 1999.
 • Göpfertová, D., Pazdiora, P., Dáňová, J. Obecná a speciální epidemiologie vybraných infekčních nemocí. Praha: Karolinum, 2006.
 • Kotulán, J. a kol. Preventivní lékařství. Brno:Masarykova univerzita, 1993.
 • Podstatová, H. Mikrobiologie,epidemiologie,hygiena. Olomouc, Epava, 2001.
 • Zloch, Z. a kol. Kapitoly z hygieny. Praha: Karolinum, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester