Course: Civilization Diseases and Health Support

« Back
Course title Civilization Diseases and Health Support
Course code KAZ/CNPZ
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Course content
1. Diseases of civilization in general 2. Hypertension ? the most common illness of the circulation 3. Atherosclerosis and its risk factors 4. Diseases of the heart and vessels 5. Cholesterol in blood 6. Ischaemic heart disease 7. Coronary artery disease 8. Obesity and diabetes 9. Malignant tumours 10. Inflammatory joint diseases 11. Preterm births, abortions, developmental disorders 12. Depression, dementia 13. Fatique as an illness 14. Smoking, alcohol, drug addiction 15. Lifestyle, nutrition, rest, exercise. Prevention by sport. 16. Burnt-out syndrome

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 11 hours per semester
 • Contact hours - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students should understand and adopt proper lifestyle habits and suitable prevention of the civilisation diseases.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Adámková, V. Civilizační choroby - žijeme spolu.. Triton, Praha, 2010.
 • Berkow R. at.al. Kompendium klinické Medicíny X.
 • Čevela, Rostislav; Čeledová, Libuše; Dolanský, Hynek. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2860-5.
 • Fraňková, S. Výživa a psychické zdraví.
 • Gauner V. a kol. Základy klinické obezitologie.
 • Komárek L. et. al. Prevence nádorových onemocnění v primární péči.
 • Kotulán J a kol. Preventivní lékařství I a II.
 • Míček L. Sebevýchova jako cesta k duševní rovnováze.
 • Provazník K. a spol. Manuál prevence v lékařské praxi, díl I-V.
 • Vágnerová, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 2. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-496-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2016) Health service 3 Winter
Faculty of Health Care Studies Assistant of Protection and Support of Public Health (2012) Health service 3 Winter