Course: Biophysics

« Back
Course title Biophysics
Course code KAZ/BFYFN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Course content
1.Origin of electromagnetic field and matter particles. 2.Biogenic elements. Biological membranes. Cell and its composition. 3. Cell and its composition. 4. Physics of sound fields. 5. Transfer of electrons through substances. 6. Optic band. Lasers. 7. Biomechanics of humans. 8. Corpuscular and Elmg radiation. 9. Application of ionizing radiation in medicine. 10. Power. Temporally changeable straight and curved mechanic action. Blood sedimentation. 11. Tlakové projevy v látce a v tekutině. Equations of stream fields. 12. Heat. Temperature. 13.Optics of human eye. 14. Electric direct and alternating current. 15. Strength.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Lecture
  • Contact hours - 15 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student/ka umí objasnit procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění
objasnit souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou
professional skills
student/ka umí aplikovat poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech
learning outcomes
professional knowledge
student/ka umí vyjmenovat a popsat procesy základních fyzikálních dějů a zákonitostí, které umožňují popis, vysvětlení a pochopení biologických procesů v člověku
charakterizovat funkce diagnostických a terapeutických přístrojů a zařízení užívaných v moderních zdravotnických zařízeních a fyzikální a částečně chemické procesy, které probíhají ve fyziologickém, případně patologickém lidském organizmu
professional skills
student/ka umí kvalifikovaněji obsluhovat standardní i moderní diagnostické a terapeutické přístroje a zařízení ve zdravotnických zařízeních různého zaměření
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Multimedia supported teaching
assessment methods
Written exam
Recommended literature
  • ALBERTS, Bruce et al. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York: Garland Science, 2008. ISBN 978-0-8153-4106-2.
  • CAMPBELL, Neil A. a REECE, Jane B. Biologie.. Vyd. 1. Brno: Computer Press,, 2006. ISBN 80-251-1178-4.
  • HRAZDIRA, Ivo aj. Biofyzika, 2. přeprac. vydání. Praha, Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0046-6.
  • KŘEN, Jiří, JANÍČEK, Přemysl a ROSENBERG, Josef. Biomechanika. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-792-0.
  • NAVRÁTIL, Leoš a kol. Medicínská biofyzika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1152-4.
  • ROSINA, Jozef, KOLÁŘOVÁ, Hana a STANEK, Jiří. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Praha, Grada, 2006. ISBN 80-247-1383-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 1 Winter