Course: European Union

« Back
Course title European Union
Course code KAP/UNIE
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vrňáková Irena, Ing.
 • Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Kubát Michal, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Definition of key concepts, character of the EU EU powers, overview of authorities, European Council Council of the EU, European Commission European Parliament, elections to the European Parliament Court of Justice of the European Union Four freedoms, single market, economic and monetary union Structural policy of the EU, agricultural policy Common commercial policy, development cooperation policy Common foreign and security policy EU member state participation Europeanization of political systems Czech Republic and the EU

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 42 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
na základní úrovni charakterizovat pojmy soudobé politické teorie běžné v analýze politických institucí a procesů
charakterizovat politické aktéry a jejich role v politickém systému
professional skills
samostatně interpretovat poznatky z různých oblastí politické vědy
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat přístupové procesy nově přistupujících států
rozlišit nejvýznamnější oblasti evropské agendy
vysvětlit způsoby tvorby a uplatňování veřejných politik EU
charakterizovat souvislosti mezi aktivitami Evropské unie a děním v rámci jednotlivých členských států
identifikovat klíčové mezníky ve vývoji evropské integrace
popsat institucionální systém Evropské unie
professional skills
samostatně identifikovat a třídit legislativní akty a veřejně-politické dokumenty EU upravující určitou oblast evropské integrace
kriticky zhodnotit roli jednotlivých členských států ve vývoji evropské integrace
analyzovat evropeizaci národních politických a stranických systémů
na základě získaných znalostí komparovat přístup Evropské unie ke vztahům se světovými regiony a dalšími aktéry mezinárodních vztahů
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture with visual aids
professional skills
Seminar
Students' portfolio
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Cabada, L. a kol. Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň: Aleš Čeněk., 2010.
 • Cihelková, E., Jakš, J. Evropská integrace - Evropská unie.. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0854-0.
 • Fiala, Petr; Pitrová, Markéta. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2.
 • König, Petr; Lacina, Lubor,; Přenosil, Jan. Učebnice evropské integrace. 2., aktualiz. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2007. ISBN 978-80-7364-044-6.
 • Pitrová, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2237-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (16-1) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Winter