Course: Political Theory of the State

« Back
Course title Political Theory of the State
Course code KAP/TS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
 • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
The concept of the state - the debate on the definition in multidisciplinary perspective Constitutive elements of state A historical perspectives and perceptions of the statehood Forms and models of statehood State power, the concept of division of power The concept of state sovereignty The concept of the state legitimity State and society - historical overview Modern, postmodern and postcolonial statehood

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' self-study, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
kontextualizovat nejvýznamnější přístupy a teorie v politické vědě
vysvětlit podstatu a typy systémů zprostředkování zájmů
vysvětlit roli a funkci politických aktérů v demokratických režimech
charakterizovat jednotlivé etapy dějin politického myšlení
rozlišit východiska a podstatu základních politických ideologií
vysvětlit vliv normativních politických teorií na podobu moderní demokracie
rozlišit politické aktéry v demokratických systémech
professional skills
samostatně interpretovat roli a funkci konkrétního politického aktéra v určitém politickém prostředí
na základě analýzy konkrétního politického prostředí identifikovat vývojové trendy konkrétního politického prostředí
samostatně identifikovat konkrétní historické souvislosti vzniku proudů politického myšlení
na pozadí jednotlivých teorií a modelů analyzovat vztah demokracie a reprezentace společenských a zájmových skupin
learning outcomes
professional knowledge
popsat základní soudobé modely státnosti
charakterizovat nejvýznamnější soudobé koncepty státu a suverenity
vyjmenovat a popsat jednotlivé etapy vývoje státu
rozlišit základní typy politického uspořádání státu
zhodnotit roli zákonodárné, výkonné a soudní moci při výkonu státní moci
vysvětlit způsoby kontroly politické moci a vztah politické sféry a jedinců v rámci společnosti
professional skills
na základě znalosti teoretických konceptů samostatně zhodnotit formu vlády, formu vládnutí a formu státu u konkrétního politického systému
samostatně analyzovat klíčové aspekty legitimity konkrétního státu
kriticky diskutovat naplnění či nenaplnění základních rysů státnosti v případě konkrétní politické entity
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Individual study
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Adamová, Karolina; Křížovský, Ladislav. Dějiny myšlení o státě. 1. vyd. Praha : ASPI, 2000. ISBN 80-86395-07-3.
 • Dančák, Břetislav,; Hloušek, Vít. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4458-6.
 • Klokočka, Vladimír. Ústavní systémy evropských států ; Ústavní zřízení evropských států : srovnávací studie. Praha : Linde, 1996. ISBN 80-7201-005-0.
 • Pierson, Christopher. The modern state. 2nd ed. London : Routledge, 2004. ISBN 0-415-32933-7.
 • Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 2. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-177-8.
 • S?rensen, Georg. Stát a mezinárodní vztahy. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-910-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer