Course: Russian for International Relations 2

« Back
Course title Russian for International Relations 2
Course code KAP/RMV2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Urieová Libuše, Mgr.
 • Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Course content
Everyday communicatrion (image, character, weather, business trip - airport, customs, accommodation, communication during dining and in a restaurant, writing a telegram, greeting a guest). Presentation of selected current events in Russian society and politics and acquisition of respective vocabulary based on selected texts. Culture and realia: A. I. Solzhenitsyn , V. Astafyev, GULAG, Trans-Siberian Railway, Siberia, Russian cuisine, Russian geography, hotels in Moscow, airline Prague-Moscow, traffic in Russian cities. Time and cause expressions, argument and reasoning, expression of necessity or possibility/impossibility, expression of apology and regret. Deepening of Russian grammatical system knowledge (inflection of adjectives, nouns from verbs, verb relations different from Czech language, expression of "it is necessary", "it has to", "I have to", "I have", conjugation of selected verbs, imperative and conditional mood formation, conditional expressions.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit gramatické struktury jazykového systému ruštiny na úrovni A2 (dle SERR)
rozlišovat jednotlivé hlásky ruského fonetického systému
rozlišovat písemnou podobu jednotlivých hlásek ruského fonetického systému
orientovat se v ruském přízvuku a rozlišovat přízvučné a nepřízvučné slabily
professional skills
komunikovat v jednoduchých každodenních situacích (seznámení se, představení se apod.)
správně vyslovovat jednotlivé hlásky ruského fonetického systému
aplikovat znalosti z oblasti fonetiky v ústním projevu (správná výslovnost hlásek, správná intonace)
learning outcomes
professional knowledge
zná rozvinutou slovní zásobu a je schopen ji používat v běžných životních situacích
orientuje se ve zvláštnostech ruského prostředí a života v RF
zná vybrané představitele ruské kultury
professional skills
dokáže používat osvojenou slovní zásobu v běžných životních situacích
aplikuje znalosti gramatického systému ruštiny při komunikaci v běžných životních situacích
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Students' self-study
assessment methods
Test
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • ČÁRA, Vladimír, BALCAR, Milan, LADMANOVÁ, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-04-24891-8.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po-novomu 3 : pracovní sešit : [A2]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-773-1.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po-novomu 3 : učebnice ruštiny : [A2]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-772-4.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po-novomu 4 : pracovní sešit : [A2]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-948-3.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po-novomu 4 : učebnice ruštiny : [A2]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-947-6.
 • NEKOLOVÁ, Věra, CAMUTALIOVÁ, Irena, VASILJEVA-LEŠKOVÁ, Alena. Ruština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2002. ISBN 80-85927-96-9.
 • PAŘÍZKOVÁ, Štěpánka. Ruština pro začátečníky a samouky. P&P Dolní Ředice, 2002. ISBN 80-903072-0-3.
 • RYKOVSKÁ, Milena, SVOBODOVÁ, Jiřina. Ruský jazyk pro začátečníky 1. null. Plzeň : ZČU, 2006. ISBN 80-7082-862-5.
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, VENCOVSKÁ, Marta, PLESKÝ, Rostislav . Nový rusko-český, česko-ruský slovník . Praha : Leda, 2000. ISBN 80-85927-41-1 .


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 1 Summer