Course: Project leading in public sector

« Back
Course title Project leading in public sector
Course code KAP/RLZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kollerová Marta, Mgr.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Štollová Sandra, PhDr.
Course content
1. Introductory lectures 2. Work on template projects (three-person groups) 3. Submission of the project 4. Evaluation of the project

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Graduates will be familiar with project planning in the public sector and they will be able to identify individual types of projects. Stedents will be able to use theoretical knowledge and write a fully-fledged project. They will understand the system of funding of various types of projects and they will know where to ask for financial support for particular types of projects.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Individual study
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
 • Cabada, Ladislav. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-068-0.
 • Kažmierski, Tomáš. Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace. Praha : Centrum pro komunitní práci, 2003. ISBN 80-902368-9-8.
 • KOL. AUTORŮ. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU.. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,, 2004.
 • Marek, Dan. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2004. ISBN 80-7329-065-0.
 • Vilamová, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce. 1. vyd. Praha : Grada Publlishing, 2005. ISBN 80-247-1194-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Summer