Course: Project leading in public sector

« Back
Course title Project leading in public sector
Course code KAP/PRO
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kollerová Marta, Mgr.
 • Šanc David, PhDr. Ph.D.
 • Štollová Sandra, PhDr.
Course content
Introductory lectures - basic terminology Funding oportunities Structure of project calls Project preparation Financial management Work on template projects Submission of the project Evaluation of the project

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 45 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vymezit rozdíly mezi státní správou a samosprávou
popsat a vysvětlit základy odborné práce ve společenských vědách
vysvětlit způsoby tvorby a uplatňování veřejných politik Evropské unie
professional skills
samostatně klasifikovat konkrétní činnost veřejné správy s ohledem na typ působnosti
prezentovat své odborné výstupy v českém jazyce
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
learning outcomes
professional knowledge
popsat systém financování různých typů projektu ve veřejném sektoru
vysvětlit problematiku projektového plánování a grantového řízení ve veřejném sektoru, zejména v oblasti politické vědy
charakterizovat jednotlivé fáze projektového cyklu s přihlédnutím ke specifikům veřejného sektoru
professional skills
samostatně zpracovat projektovou žádost ve veřejném sektoru
sestavit rozpočet projektu v souladu se zadanými parametry ve veřejném sektoru
adekvátním způsobem zpracovat výstupy z projektu ve veřejném sektoru
veřejně prezentovat výstupy z projektu ve veřejném sektoru
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture with visual aids
professional skills
Individual study
Seminar
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Project
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Cabada, Ladislav. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-068-0.
 • KOL. AUTORŮ. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU.. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,, 2004.
 • Marek, Dan. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2004. ISBN 80-7329-065-0.
 • Svozilová, Alena. Projektový management. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • Vilamová, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie : praktický průvodce. 1. vyd. Praha : Grada Publlishing, 2005. ISBN 80-247-1194-X.
 • Zuzaňák, Aleš. Finanční řízení projektů. neuvedeno. Praha : Linde, 1997. ISBN 80-7201-066-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Summer