Course: Political Philosophy

« Back
Course title Political Philosophy
Course code KAP/PF
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The discipline of normative political theory 2. Political utilitarianism 3. Theories of justice - liberal egalitarianism 4. Theories of justice - libertarianism and economic liberalism 5. The 20th century conservative thought 6. Neo-marxism and post-marxism 7. The Frankfurt School 8. Communitarianism 9. The issue of identity - feminism 10. The issue of identity - multiculturalism 11. The issue of identity - nationalism 12. Normative democratic theory - particpation and deliberation 13. Reflecting modernity and totalitarianism 14. Reflecting modernity - green thought

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Textual studies
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
uvést do souvislostí zásadní proudy politického myšlení a politický kontext, na které reagovaly
vysvětlit základní přístupy a teorie politického myšlení
charakterizovat jednotlivé etapy dějin politického myšlení
identifikovat základní témata politického myšlení, která ovlivňují diskurs politického myšlení dodnes
kontextualizovat nejvýznamnější přístupy a teorie v politické vědě
vysvětlit vliv klasických politických teorií na formování soudobých politických ideologií
professional skills
na pozadí jednotlivých teorií a modelů analyzovat vztah demokracie a reprezentace společenských a zájmových skupin
aplikovat nabyté poznatky na analýzu konkrétních politických a sociálních problémů
samostatně analyzovat soudobé politické debaty na základě znalosti významných historických proudů politického myšlení
analyzovat klasické texty politického myšlení a interpretovat je vzhledem k základním kategoriím politické filozofie
aplikovat základní přístupy a teorie politického myšlení na ideová východiska soudobého politického myšlení
learning outcomes
professional knowledge
identifikovat a vysvětlit vliv klasických politických teorií na soudobé politicko-filozofické diskuse
charakterizovat základní témata politické filozofie (svoboda, rovnost, demokracie apod.)
vysvětlit vliv normativních politických teorií na podobu moderní demokracie
charakterizovat zásadní témata politického myšlení 20. a 21. století
rozlišit východiska a podstatu základních politických ideologií
professional skills
prezentovat ucelený normativně orientovaný náhled na konkrétní politický problém
na základě znalosti různých směrů politické filozofie samostatně porovnat různé varianty řešení veřejně-politického problému
v normativní rovině diskutovat nad soudobými politickými tématy
samostatně analyzovat a interpretovat politicko-filozofické texty
samostatně aplikovat získané znalosti při interpretaci soudobého politického dění
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Textual studies
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Ballestrem, Karl; Ottman, Henning. Politická filosofie 20. století. 1. vyd. Praha : ISE, 1993. ISBN 80-85241-52-8.
 • Goodin, Robert E.; Tilly, Charles. The Oxford handbook of contextual political analysis. Oxford : Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-954844-6.
 • Kymlicka, Will. Contemporary Political Philosophy An Introduction. Oxford, Oxford University Press, 1990.
 • Rosůlek, Přemysl. Politická filozofie : aktuální problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-080-2.
 • Strnadová, Lenka; Rosůlek, Přemysl. Politická filozofie : významné osobnosti a témata. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-151-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter