Course: Political Aspects of Public Administration

« Back
Course title Political Aspects of Public Administration
Course code KAP/PAVS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. State administration and self-government, politics and administration, the role of public administration in a political system 2. Specifics of democracy at the local and regional level 3. Development of public administration in Czech countries until 1939 4. Development of public administration in Czech countries in 1939 - 1992 5. Reform of public administration in the Czech Republic 6. Municipalities - fundamentals of the municipalities, municipal organs 7. Competencies of municipalities, functions of municipalities in the political system 8. Regions - organs and competencies 9. Local elections and how they mirror in the party system 10. Governance in municipalities and regions - forming of coalitions in self-governmental organs 11. State administration in the Czech Republic 12. European Union and public administration in the Czech Republic 13. Final discussion

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
learning outcomes
professional knowledge
uvést do souvislosti fungování složek veřejné správy s ostatními složkami veřejné moci v ČR
charakterizovat základní principy samosprávy v demokratickém politickém systému
vymezit rozdíly mezi státní správou a samosprávou
popsat specifika působení politických aktérů na komunální úrovni
popsat strukturu a fungování státní správy a samosprávy v České republice
vysvětlit fungování volebních systémů na lokální a regionální úrovni českého politického systému
professional skills
samostatně identifikovat konkrétní složku veřejné správy odpovědnou za vyřešení určitého problému
aplikovat získané znalosti na analýzu komunální politiky v obci či kraji
samostatně klasifikovat konkrétní činnost veřejné správy s ohledem na typ působnosti
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Students' portfolio
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Continuous assessment
Group presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • 311/2002 Sb-zákon o obcích, 231/2002 Sb.- zákon o krajích).
 • Balík, Stanislav. Komunální politika : obce, aktéři a cíle místní politiky. Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2908-4.
 • Čmejrek, Jaroslav; Bubeníček, Václav; Čopík, Jan. Demokracie v lokálním politickém prostoru.. Praha, 2010.
 • Čmejrek, Jaroslav. Obce a regiony. 1. vyd. Praha : Alfa nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-87197-00-4.
 • Grospič, Jiří. Úvod do regionálních věd a veřejné správy.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.
 • Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.
 • Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan,; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1.
 • Pomahač, Richard; Vidláková, Olga. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-748-0.
 • Valeš, Lukáš. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-010-1.
 • Vostrá, Lenka; Grospič, Jiří. Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-71-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Sociology (17-1) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Sociology (15-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Sociology (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Summer