Course: Civil Society

« Back
Course title Civil Society
Course code KAP/OS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Course content
1. The historical development of civil society - relationship between the state and the civil society 2. What is civil society? Classification of conceptions of civil society 3. Liberal notion of civil society and rights-based citizenship 4. Republican notion of citizenship and civic virtues 5. The public sphere and public opinion - the critical tradition 6. Civil society nad ideology - critical view of the civil society (feminism, marxism) 7. Democratization, democracy and civil society. The Case of the Czech Republic 8. Third sector as a part of the civil society 9. The development of the voluntary sector in the Czech Republic 10. Global civil society 11. (Thransnational) social movements 12. Civil disobedience and conscientious objection

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Seminar classes, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students will gain profound understanding of the history and development of the notion of civil society, its meanings, and the functions of civil society in democratic political systems and in the area of international relations. Students will be able to interpres the notion of civil society from hte point of view of different traditions of thought, liberalism, republicanism, and left-wing political streams. At the same time, they will be capable of putting these strands of though into the context with political attitudes with regard to civil society and analyze the political debate on civil society. Students will be able to analyze the manifestations of civil society on the local, national, and global level.
teaching methods
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Současná politická filosofie : sborník textů anglosaských autorů 20. století. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-60-7.
 • ALEXANDER, JEFFREY. Real Civil Societies. Sage, 246 s., 1998. ISBN 0-7619-5821-5.
 • Almond, G., Verba, S. The Civic Culture. Boston, 1965.
 • Calhoun, Craig. Habermas and the public sphere. Cambridge : MIT Press, 1999. ISBN 0-262-53114-3.
 • Císař, Ondřej; Barša, Pavel. Levice v postrevoluční době : občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. ISBN 80-7325-033-0.
 • Cohen J. L., Arato A. Civil Society and Political Theory. The MIT Press, Cambridge, Massachusets, 1992.
 • Dohnalová, Marie; Malina, Jaroslav,; Müller, Karel. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 17, Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost. 1. vyd. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2003. ISBN 80-7204-278-5.
 • EDWARDS, Michael. Civil Society. Polity: Cambridge, 2004.
 • ELLIOTT, Carolyn M. Civil Society and Democracy: A Reader. Oxford University Press: New Delhi, 2003.
 • Habermas, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-134-6.
 • HAVEL, Václav- KLAUS, Václav - PIHART, Petr. Rival Visions. Civil Society After Communism. Journal of Democracy 1/1996, 1996.
 • Hrubec, Marek. Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-211-3.
 • Kaldor, Mary. Global Civil Society. An Answer to War. Polity Press, Cambridge, 2003.
 • KEANE, John. Civil Society and the State. Verso: Londýn a New York, 1988.
 • KEANE, John. Global Civil Society?. Cambridge University Press: Cambridge, 2003.
 • Kymlicka, Will. Contemporary political philosophy : an introduction. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-878274-8.
 • Mansfeldová, Zdenka,; Kroupa, Aleš. Participace a zájmové organizace v České republice. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-53-9.
 • McKINNON, Catriona - HAMPSHER-MONK, Iain. Demands of Citizenship. Continuum: Londýn a New York, 2000.
 • Müller, Karel. Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska. Vyd. 1. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-232-X.
 • Putnam, Robert D. Bowling alone : the collapse and revival of American Community. New York : Simon & Schuster, 2000. ISBN 0-684-83283-6.
 • Rosůlek, Přemysl a kol. Politická filozofie. Vybrané aktuální problémy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: Plzeň, 2008.
 • SHILS, Edward. The Virtue of Civility. Liberty Fund. Indianapolis, 1997.
 • Strnadová, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritický pohled. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: Plzeň, 2008.
 • Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1992. ISBN 80-7106-051-8.
 • Vajdová, Tereza. In: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (10-3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Sociology (13-1,2) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Sociology (13-3) Social sciences 2 Winter