Course: New Media in Politics

« Back
Course title New Media in Politics
Course code KAP/NOM
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr.
Course content
1. Introduction to the study of new media (definitions, classification, history) 2. World as a global village (Marshall McLuhan) 3. Internet (from ARPA net of Pentagon to Netscape navigator) 4. Web 2.0 (User-generated content - youtube, wikipedia) 5. The world according to Garp 6. Digital media revolution and politics 7. Blog and politics 8. Warfare in the age of digital media 9. New media and terrorism

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat a vysvětlit základní principy odborné práce v oblasti nových médií a politiky
charakterizovat nová média jako subdisciplínu přesahující rámec politických věd
vysvětlit význam nových médií pro oblast politologie
popsat vývoj relevance nových médií pro politiku
na základní úrovni charakterizovat pojmy z oblasti nových médií ve vztahu k politice, mezinárodním vztahům a sociálně-vědním disciplínám
professional skills
na základní úrovni analyzovat události spjaté s novými médii v politice měst a obcí, krajů, státu a nevládních organizací
na základní úrovni analyzovat události spjaté s novými médii v mezinárodní politice
vytvořit odborný výstup akceptovatelný po obsahové i formální stránce
kriticky analyzovat a interpretovat relevantní literaturu včetně zahraniční k dané subdisciplíně
samostatně interpretovat poznatky z teorie nových médií a navrhnout možnosti jejich praktického využití v obecné rovině
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
vymezit proměny definice pojmu nová média na sociální média a odlišit je od tradičních médií v kontextu politiky a politologie
kriticky hodnotit a interpretovat teoretické modely a paradigmata týkající se nových médií
interpretovat různé typy nových médií a jejich užití jako nástroj PR
charakterizovat příklady nových médií jako konfliktních fenoménů - např. kyberterorismus, kyberválka
zhodnotit koncepty národní bezpečnosti a mezinárodní bezpečnosti v oblasti nových médií
analyzovat fenomén mediální gramotnosti občanů v éře sociálních médií jako nového nástroje politické propagandy
vysvětlit význam státu a mezinárodních institucí v procesu internetové bezpečnosti
professional skills
aktivně navrhovat možnosti PR, veřejné diplomacie, paradiplomacie a brandingu politického subjektu
na základě analýzy politické situace v konkrétní politické oblasti vymezit klíčová bezpečnostní rizika vyvěrající z užívání sociálních médií
navrhovat strategii obrany a osvěty proti hybridní válce, propagandě, hackingu a ?trollingu? v politických kampaních
samostatně zvolit vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze a řešení vybraného problému
samostatně demonstrovat řešení konkrétního případu krizového marketingu s pomocí nových a sociálních médií na vybraném konfliktu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Multimedia supported teaching
professional skills
Seminar
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • McLuhan, H. M. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991.
 • McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.
 • Oxford, Barrie - Huggins, Richard. New Media and Politics. Sage Publications, 2001.
 • Seib, Philip; Janbek, Dana M. Global terrorism and new media : the post-Al Qaeda generation. 1st pub. London : Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-77961-6.
 • Seib, Philips (ed.). Media and Conflict in the Twenty-First Century. Palgrave MacMillan.
 • Trend, David. Cultural Democracy: Politics, Media, New Technology. State University of New York Press, 1997.
 • Wardrip-Fruin, Noah; Montfort, Nick. The new media reader. Cambridge : MIT Press, 2003. ISBN 0-262-23227-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Summer