Course: Nationalism and separatism

« Back
Course title Nationalism and separatism
Course code KAP/NAS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. introduction to nationalism 2. theories of nationalism 1 3. theories of nationalism 2 4. ethnopolitical nationalism, conflict management 5. secession, irredentism, separatism 6. nations and nationalism in various world regions

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' self-study, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
interpretovat nacionalismus v kontextu sociálních věd
charakterizovat separatismus jako subdisciplínu nacionalismu
vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy separatismů
na konkrétních příkladech charakterizovat na základní úrovni separatismus v soudobém světě
vysvětlit a popsat základní principy odborné práce v oblasti separatismu
professional skills
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
samostatně interpretovat poznatky badatelů k nacionalismu a separatismu
analyzovat na základní úrovni separatismus v jednotlivých kontinentech
vytvořit odborný výstup akceptovatelný po formální i odborné stránce
aktivně využívat relevantní časopisecké a knižní zdroje odborného charakteru
learning outcomes
professional knowledge
vymezit proměny definice pojmu separatismus v závislosti na měnícím se charakteru nacionalismu jako disciplíny
kriticky hodnotit teoretické koncepce nacionalismu ve vztahu k separatismu
hodnotit v širších souvislostech - i nad rámec nacionalismu - fenomén separatismu
interpretovat užívané postupy k zamezení či řešení separatismu v liberálních demokraciích
vysvětlit roli a význam mezinárodních organizací v procesu řešení separatismu
professional skills
analyzovat a interpretovat příčiny vzniku separatismu a navrhovat preventivní řešení
samostatně navrhovat řešení konkrétních případů separatismu
samostatně navrhovat vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze a řešení vybraného případu separatismu
na vybraném případu separatismu ve světě navrhovat interakci řešení v triádě skupina-stát-mezinárodní společenství
klasifikovat různé typy separatismů a dávat je do souvislosti s řešením konfliktů
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Individual study
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Cabada, Ladislav; Rosůlek, Přemysl. Evropa národů, patriotů a integrace. 1. vyd. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-13-9.
 • Gellner, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha : Josef Hříbal, 1993. ISBN 80-900892-9-1.
 • Hobsbawm, E. Národy a nacionalismus v Evropě od roku 1780. CDK: Brno, 2000.
 • Rosůlek, Přemysl. Národy, nacionalismus a teorie secese. Politická filozofie : aktuální problémy Plzeň : Al. 2007.
 • Schulze, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Praha : Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-393-2.
 • Thiessová, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. CDK, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 3 Winter