Course: Seminar in Methodology 1

« Back
Course title Seminar in Methodology 1
Course code KAP/MS1D
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 10
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The syllabus and precise credit/exam requirements will be posted on the website of the Department of Politics and International Relations before the first day of the respective term.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Group discussion, Skills demonstration
 • Team project (50/number of students) - 150 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit jednotlivé druhy výzkumných designů užívané v politologii a mezinárodních vztazích
analyzovat vhodnost použití výzkumných metod z oblasti mezinárodních vztahů
formulovat základní podmínky pro provedení výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů
professional skills
srovnat metody použitelné pro výzkum z oblasti mezinárodních vztahů a zvolit nejvhodnější z nich pro řešení konkrétního výzkumného problému
samostatně navrhnout výzkumný design vhodný k řešení určitého výzkumného úkolu
learning outcomes
professional knowledge
samostatně posoudit nové metodologické přístupy v mezinárodních vztazích
argumentovat ve prospěch adekvátnosti použití metod mezinárodních vztahů pro řešení konkrétního problému
samostatně vymezit strukturální pojmy soudobých mezinárodních vztahů
professional skills
diskutovat o klíčových gnoseologických a metodologických problémech soudobých mezinárodních vztahů
kriticky pojednat metodologickou stránku klasických a paradigmatických děl v oboru mezinárodní vztahy
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Cooperative instruction
Group discussion
Discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Axelrod, Robert. The evolution of cooperation. New York : Perseus Books Group, 2006. ISBN 0-465-00564-0.
 • Drulák, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-725-6.
 • Duverger, M. Méthodes de la science politique. PUF, 1959.
 • Hollis, Martin; Smith, Steve. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-64-X.
 • Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.
 • Weber, Max; Havelka, Miloš. Metodologie, sociologie a politika. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-48-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Winter