Course: International economic relations

« Back
Course title International economic relations
Course code KAP/MEV
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
  • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Course content
Development of current economic and political international systém International Monetary Fund World Bank World Trade Organization Critique of the contemporary system in the IR theory Links between economic interdependence and changes in security theory Links between economic interdependence and changing role of the state International organizations and regimes International development Contemporary topics

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' self-study, Textual studies, Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základy odborné práce ve společenských vědách
rámcově charakterizovat elementární ekonomické pojmy
vysvětlit v základních rysech vztahy mezi politikou a ekonomikou
charakterizovat v základních rysech geografickou distribuci bohatství v mezinárodním systému
popsat základní mocenská a ekonomická centra současného systému
professional skills
vytvořit po formální stránce akceptovatelný psaný výstup
aktivně používat české případně anglicky psané odborné časopisy
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
ovládat základy ústní prezentace na odborné téma
používat adekvátní termíny nutné k diskuzi na vybraná politicko-ekonomická témata
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit politické konotace vývoje v mezinárodním obchodu
popsat vývoj obchodních politik a organizací regulujících obchod a jejich přesahy do politiky
uvést do souvislostí vazby mezi ekonomickým a politickým vzestupem nových mocností
charakterizovat vývoj měnového systému v souvislosti a proměnami charakteru mezinárodních vztahů
zhodnotit roli nadnárodních korporací coby aktérů v mezinárodních vztazích
vysvětlit principy rozvojové spolupráce
professional skills
klasifikovat různé typy států dle jejich ekonomické vyspělosti
samostatně aplikovat znalosti obchodních politik a jejich politických konotací na zvoleném příkladu
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat roli konkrétních korporací ve vybraném regionu
samostatně zhodnotit slabiny a silné stránky konkrétní mocnosti v politicko-ekonomických mezinárodních vazbách
samostatně analyzovat výhody a nevýhody změn měnových kurzů coby součásti domácí či zahraniční politické strategie
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Individual study
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Gilpin, Robert. The political economy of international relations. Princeton : Princeton University Press, 1987. ISBN 0-691-02262-3.
  • KRPEC, Oldřich; HODULÁK, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masaryková univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5481-3.
  • Lewis, Peter. Africa : dilemmas of development and change. Boulder : Westview Press, 1998. ISBN 0-8133-2755-5.
  • Strange, Susan. The Retreat of the state : the diffusion of power in the world economy. New York : Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-56440-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Summer