Course: International Security and Conflict Resolution

« Back
Course title International Security and Conflict Resolution
Course code KAP/MEB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Course content
Security studies as an IR sub-field, key terms of security analysis Development of the concept of security, from national security to human security Changes in international security in the 20th and 21st century; development of military strategy, new kinds of conflict, new forms of warfare War and peace in IR, neutrality UN and its role in the field of international security Regional security, concepts and reality + selected regional security organisations (NATO, EU) Armament and disarmament, major trends Conflict resolution in international politics

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit základní etapy vývoje mezinárodního systému
vysvětlit rozdíly mezi klíčovými koncepty jednotlivých oblastí výzkumu
rozpoznat a klasifikovat základní témata mezinárodních vztahů
charakterizovat základní podobory mezinárodních vztahů
charakterizovat rozdíly mezi fungováním mezinárodního systému v jednotlivých etapách
identifikovat a charakterizovat jednotlivé klíčové aktéry v jednotlivých etapách mezinárodního systému
identifikovat základní přelomové události, které měly zásadní dopad na události strukturu mezinárodního systému
professional skills
interpretovat historicko-politické události na základě znalosti systémových charakteristik mezinárodního systému v jednotlivých etapách
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat různé typy konfliktů
zhodnotit koncepty národní bezpečnosti, mezinárodní bezpečnosti a lidské bezpečnosti
uvést do souvislostí sektorové pojetí bezpečnosti
zhodnotit význam mezinárodních institucí v procesu řešení konfliktů
vymezit proměny definice pojmu bezpečnost v závislosti na změnách mezinárodního systému
vysvětlit teoretické modely bezpečnostních systémů
professional skills
na základě analýzy regionů vymezit klíčové bezpečnostní hrozby
samostatně zvolit vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze vybraného konfliktu
samostatně zhodnotit koncepce národní bezpečnosti a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat způsob řešení konfliktu
samostatně demonstrovat konkrétní konfliktní cyklus a řešení konfliktu na vybraném mezinárodním konfliktu
klasifikovat různé typy mezinárodních organizací podle přístupu k zajištění mezinárodní bezpečnosti
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Buzan, Barry; Waever, Ole,; Wilde, Jaap de. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. 1. vyd. Brno : Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-6-2.
 • kol. OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. Praha, 2002.
 • Nye, Joseph S. Understanding international conflicts : an introduction to theory and history. 4th ed. New York : Longman, 2003. ISBN 0-321-08987-1.
 • Waisová, Šárka. Bezpečnost : vývoj a proměny konceptu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-21-0.
 • Waisová, Šárka. Poválečná obnova a budování míru : role a strategie mezinárodních nevládních organizací. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. ISBN 978-80-210-4699-3.
 • Waisová, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0.
 • Waisová, Šárka. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-42-2.
 • Wallensteen, Peter. Understanding conflict resolution : war, peace and the global system. 2nd ed. London : Sage, 2007. ISBN 978-1-4129-2859-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Winter