Course: Human Security

« Back
Course title Human Security
Course code KAP/LB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Conceptualization of human security 2. Human security in international politics and in foreign policies of particular states 3. Practical issues of human security 4. Land mines 5. SALW 6. Child soldiers 7. Post-conflict reconstruction 8. Security-development nexus and its implementation

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
After passing the course, students will be able to: - differentiate among various concepts of human security - define human security within international politics - identify human security within foreign policies of particular states - contextualize practical issues of human security (landmines, SALW, child soldiers) - analyze issues related to post-conflict reconstruction, interdependence of development and security
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Textual studies
Students' self-study
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Výroční zprávy UNDP a Human Development Report.
 • Výzkumné materiály Human Security Center.
 • HYNEK, Nikola - WAISOVÁ, Šárka. Agenda lidské bezpečnosti a koncept střední mocnosti na pozadí kanadské zahraniční politiky. In WAISOVÁ, Šárka (ed): Chudoba a bohatství v současném světě, Plzeň, Aleš Čeněk, 2006.
 • HYNEK, Nikola - THOMSEN, Robert C. the Peace and National Unity. Canada's National and International Identity Nexus. International Journal 4/2006, 2006.
 • HYNEK, Nikola - WAISOVÁ, Šárka. Inovační politické činnosti a institucionalizace agendy lidské bezpečnosti: Případová studie vztahu nevládních aktérů s vládami vybraných členských zemí Human Security Network. Politologický časopis 3/2006.
 • WAISOVÁ, Šárka. Poválečná obnova a budování míru: role, strategie, možnosti a omezení mezinárodních nevládních organizací. Mimeo, 2007.
 • Waisová, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (10-3) Social sciences 2 Summer