Course: Comparison of democratic political systems

« Back
Course title Comparison of democratic political systems
Course code KAP/KOMP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
The concept of political system Possibilities of typologization of democratic political systems (by forms of government, forms of governance or forms of state) Federalism in theory and praxis Constitutional democracy in theory and praxis Presidentialism in theory and praxis Semipresidentialism in theory and praxis Parlamentarism in theory and praxis Convent Contemporary trends in the development of democratic political systems (de-alignment, electoral personalization and presidentialization of politics)

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Students' self-study, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
na základní úrovni charakterizovat pojmy soudobé politické teorie běžné v analýze politických institucí a procesů
charakterizovat politické aktéry a jejich role v politickém systému
professional skills
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
na základní úrovni analyzovat politické události
samostatně interpretovat poznatky z různých oblastí politické vědy
vybrat adekvátní teoretický přístup pro interpretaci procesů odehrávajících se v politice
learning outcomes
professional knowledge
zdůvodnit nejvýznamnější soudobé trendy ve vývoji politických systémů
popsat politický vývoj, ústavní nastavení a stranicko-politické soustavy vybraných států
vymezit základní prvky politických systémů
charakterizovat jednotlivé formy vlády v demokracii
vysvětlit zákonitosti fungování politických systémů vybraných států
professional skills
na základě znalostí charakteristik politických systémů samostatně interpretovat aktuální dění v politických systémech
kriticky interpretovat důsledky dopadů ústavních reforem
na základě analýzy identifikovat odlišnosti psané ústavy a reálné politické praxe
samostatně provést komparaci jednotlivých prvků politických systémů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Dvořáková, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1357-7.
 • Hancock, M. Donald. Politics in Europe. 4th ed. Washington : CQ Press, 2007. ISBN 978-1-933116-45-7.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír,; Šedo, Jakub. Politické systémy. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • Janda, Kenneth. Výzva demokracie : systém vlády v USA. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-54-0.
 • Perottino, Michel. Francouzský politický systém. Vyd. 1. Praha : Slon, 2005. ISBN 80-86429-48-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Winter