Course: Globalization, Regionalization and Integration

« Back
Course title Globalization, Regionalization and Integration
Course code KAP/GRI
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
 • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Introductory lecture, relations between globalization, regionalization and integration 2. Conceptualization of key terms - region, regionalization, regionalism, integration, cooperation, disintegration, stages of integration 3. Globalization in historical perspective, increasing globalization at the end of the 20th century 4. Regionalization in historical perspective, transformations of regionalization from antiquity to modernity 5. New regionalism and waves of regionalization in the 20th and 21st century 6. Integration in historical perspective, transformations of integration from antiquity to modernity 7. Integration processes in the 20th and 21st century 8. Processes of regional integration - theoretical assumptions (federalism, functionalism, neo-functionalism, transactionalism) 9. Cases of regional integration processes around the world 10. Regional projects in Asia 11. Regional projects in Africa 12. Regional projects in America 13. Regional projects in Europe 14. Regional projects in Oceania

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Self-study of literature, Lecture
 • Contact hours - 78 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
konceptualizovat pojmy z oblasti teorií mezinárodních vztahů studií
vysvětlit rozdíly mezi klíčovými koncepty jednotlivých oblastí výzkumu
popsat formování a etapizaci mezinárodního systému
charakterizovat hlavní světové regiony
popsat a vysvětlit metody sběru a interpretace dat ve společenských vědách
professional skills
samostatně operacionalizovat pojmy z oblasti mezinárodních vztahů
vytvořit odborný výstup a prezentovat jej v rámci skupiny
analyzovat vybrané problémy soudobého mezinárodního systému
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
používat odborný pojmový aparát a operacionalizovat stěžejní pojmy z oblasti mezinárodních vztahů v anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
uvést do souvislostí vztah mezi globalizací, integrací a regionalizací
vysvětlit teoretické přístupy ke studiu integrace a regionalizace
vysvětlit význam mezinárodní spolupráce pro odstranění konfliktu
zhodnotit koncepty regionu, regionalizace, spolupráce, integrace a desintegrace
charakterizovat různé příklady regionálních integračních procesů v různých regionech
vymezit proměny pojmu globalizace v různých historických etapách
professional skills
na základě analýzy vybraného integračního projektu zhodnotit míru jeho úspěšnosti
samostatně zvolit vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze vybraného konfliktu
samostatně zhodnotit koncept nového regionalismu a jeho proměny ve vztahu ke konkrétnímu regionu
na základě získaných znalostí samostatně aplikovat teoretické přístupy ke studiu regionalizace na vybrané příklady
samostatně vysvětlit různé příčiny globalizace a její historické kořeny
klasifikovat různé typy regionálních organizací dle jejich přístupu k integraci
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Students' portfolio
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Regionalism and Regional Integration in Africa: A Debate of Current Aspects and Issues. Nordic Africa Institute: Uppsala Sweden.
 • The Politics of Regional Integration in Latin America.
 • Breslin, Shaun. New regionalism in the global political economy. 1st pub. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-27768-X.
 • Cihelková, Eva (a kol.). Nový regionalismus. Teorie a případová studie (Evropská unie). C.H. Beck: Praha, 2007.
 • Cihelková, Eva. Regionalismus a multilateralismus : základy nového světového obchodního řádu?. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-196-3.
 • Galtung, Johan. A Structural Theory of Integration. Journal of Peace Research, Vol. 5, No. 4, 1968.
 • Nye, Joseph. Comparative Regional Integration: Concepts and Measurement.. International Organization, Vol. 22, No. 4, 1968.
 • Söderbaum, Fredrik. Micro-regionalism in West Africa : evidence from two case studies. Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 2007. ISBN 978-91-7106-584-1.
 • Söderbaum, Fredrik,; Taylor, Ian. Afro-regions : the dynamics of cross-border micro-regionalism in Africa. [Uppsala] : Nordiska Afrikainstitutet, 2008. ISBN 978-91-7106-618-3.
 • Wunderlich, Jens-Uwe; Warrier, Meera. A dictionary of globalization. 1st ed. London : Routledge, 2010. ISBN 978-1-85743-518-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 1 Summer