Course: Geopolitics and Geostrategy

« Back
Course title Geopolitics and Geostrategy
Course code KAP/GEG
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction - defining the discipline, basic terms, historical conditions and the birth of geopolitical thinking. 2. Beginnings of geopolitics - organic theory of the state 3. Anglophone geopolitics before 1945 (Mahan, Mackinder, Spykman and others) 4. German geopolitical tradition 5. American geopolitics after World War II (Cohen, Meinig, Brzezinski and others) 6. French and Russian geopolitics 7. Critical geopolitics 8. Geopolitics of selected traditional powers 9. Geopolitics of the Cold War 10. Geopolitics of selected new powers 11. Geopolitics of transport and supply routes 12. Geopolitics of energy resources 13. Contemporary geopolitical relations in selected region

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Textual studies, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit vztah mezi geografickou sférou a politikou v rámci státu i v mezinárodním prostředí
charakterizovat význam politické geografie pro obor politologie a mezinárodní vztahy
charakterizovat procesy, které ovlivňují vnitřní i zahraniční politiku státu
professional skills
interpretovat historické i současné konflikty ve vztahu k politicko-geografickým aspektům
analyzovat a interpretovat vliv politicko-geografických faktorů na vnitřní i zahraniční politiky států
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat vliv politicko-geografických faktorů na stabilitu státu respektive regionu
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit základní geopolitické teorie a přístupy
vysvětlit geopolitické koncepce a praktické geopolitické působení tradičních i nastupujících mocností
popsat vývoj disciplíny a vymezit jeho základní etapy
zhodnotit ideové zdroje nejvýznamnějších geopolitických škol
charakterizovat obor geopolitika a geostrategie a identifikovat jejich vztah k mezinárodním vztahům a politické geografii
professional skills
na základě analýzy geopolitických procesů zhodnotit míru vlivu teoretických východisek geopolitiky na reálné chování aktéra
zhodnotit roli geopoliticky významných faktorů (nerostné suroviny, transportní trasy) na zahraniční politiku státu
zasadit vybraný konflikt do geopolitického rámce
na základě analýzy zahraniční politiky vybraného aktéra identifikovat jeho geopolitické priority
interpretovat roli vybraných aktérů mezinárodních vztahů jako objektů a subjektů geopolitiky
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Baylis, John - Wirtz, James - Cohen, Eliot - Gray, Colin S. Strategy in the Contemporary World. An Introduction to Strategic Studies.. Oxford University Press,, 2003.
 • BRZEZINSKI, Zbigniew. Volba: globální nadvláda nebo globální vedení.. Mladá fronta: Praha., 2004.
 • Buzan, Barry; Little, Richard. International systems in world history : remaking the study of international relations. 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-878065-6.
 • Cohen, Saul Bernard. Geopolitics : the geography of international relations. 2nd ed. Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2009. ISBN 978-0-7425-5676-8.
 • DODDS, Klaus. Geopolitics. A Very Short Introduction. Oxford University Press: New York., 2007.
 • Landes, David S. Bohatství a bída národů : proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art, 2004. ISBN 80-7341-291-8.
 • MACKINDER, halford, M. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, 1904.
 • MOTYL, Alexander J. . Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires.. Columbia University Press: New York., 2001.
 • Ó TUATHAIL, Gearóid. The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statescraft, and Security at the Millennium. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 90, No. 1., 2000.
 • PAIN, Rachel - SMITH, Susan J., eds. Critical Geopolitics and Everyday Life. Ashgate: Aldershot., 2008.
 • PIKNEROVÁ, Linda - ŠANC, David a kol. Nové mocnosti globálního jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému.. Dokořán: Praha., 2015.
 • SPYKMAN, Nicholas, T. Geography and Foreign Policy I a II.. The American Political Science Review. Vol 32, No. 1 a 2., 1938.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 1 Summer