Course: Formation of International Systems

« Back
Course title Formation of International Systems
Course code KAP/FMS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Caisová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Rozsypalová Aneta, Mgr.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Theories of international systems in IR 2. Ancient international systems I. 3. Ancient international systems II. 4. Ancient international systems III. 5. European medieval system I. 6. European medieval system II. 7. European medieval system III. 8. Modern state system I. 9. Modern state system II. 10. Modern state system III. 11. Modern state system IV. 12. Modern state system V.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Textual studies, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat formování mezinárodních vztahů jako vědecké disciplíny
charakterizovat paradigmatické představy o formování mezinárodního systému
professional skills
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v českém a anglickém jazyce
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
learning outcomes
professional knowledge
identifikovat a charakterizovat jednotlivé klíčové aktéry v jednotlivých etapách mezinárodního systému
charakterizovat rozdíly mezi fungováním mezinárodního systému v jednotlivých etapách
vysvětlit rozdíly mezi klíčovými teoretickými přístupy ke studiu vývoje mezinárodního systému
definovat hlavní společenské, kulturní, technologické a politické změny v jednotlivých etapách vývoje mezinárodního systému
identifikovat základní přelomové události, které měly zásadní dopad na události strukturu mezinárodního systému
rozlišit základní etapy vývoje mezinárodního systému
professional skills
analyzovat historicko-politické události s využitím teoretických znalostí o formování mezinárodního systému
kriticky zhodnotit roli aktérů v soudobém mezinárodním systému
interpretovat historicko-politické události na základě znalosti systémových charakteristik mezinárodního systému v jednotlivých etapách
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Burian, J., Oliva, P. Civilizace starověkého Středomoří.
 • Buzan, Barry; Little, Richard. International systems in world history : remaking the study of international relations. 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-878065-6.
 • Kennedy, Paul. Vzestup a pád velmocí : Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. Praha : Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-173-5.
 • Le Goff, Jacques. Středověký člověk a jeho svět ; editor Jacques Le Goff ; [z italského originálu .. přeložili Ondřej Bastl.. et al.]. Vyd. 2. Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-682-4.
 • Wallerstein, Immanuel Maurice. The modern world. I, Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century : with a new prologue. Berkeley : University of California Press, 2011. ISBN 978-0-520-26757-2.
 • Wallerstein, Immanuel Maurice. The modern world. II, Mercantilism and the consolidation of the European world-economy; 1600 - 1750 : with a new prologue. Berkeley : University of California Press, 2011. ISBN 978-0-520-26758-9.
 • Wallerstein, Immanuel Maurice. The modern world. III, The second era of great expansion of the capitalist world-economy : 1730 - 1840s / with a new prologue. Berkeley : University of California Press, 2011. ISBN 978-0-520-26759-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Summer