Course: European Foreign Policies

« Back
Course title European Foreign Policies
Course code KAP/EZAP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
Foreign policy and its analysis - basic concepts The foreign policy of the European coutries before the First World War Foreign policies of European countries in the interwar period Foreign policies of European countries during World War II Foreign policies of European countries from late 40s to late 80s of the 20th century The foreign policy of the European countries after the bipolar conflict Strategies, tools and foreign policy objectives of the Federal Republic of Germany Strategies, tools and foreign policy objectives of the French Republic Attempts to integrate the foreign policies of European countries by the end of the 80s Integration of foreign policy within the European Union

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat procesy, které ovlivňují vnitřní i zahraniční politiku státu
charakterizovat procesy tvorby zahraniční politiky státu
klasifikovat prostředky a typy zahraniční politiky státu
rozlišit základní čtyři hladiny analýzy zahraniční politiky
vyjmenovat základní teoretické pohledy na zahraniční politiku státu
vymezit Evropu jako politický region
professional skills
analyzovat zahraniční politiku státu v určitém období
samostatně zvolit vhodnou hladinu analýzy pro událost či proces
samostatně analyzovat veřejně-politické dokumenty upravující zahraniční politiku státu
diskutovat základní témata související s vývojem evropské společnosti, kultury a politiky za využití adekvátních termínů
learning outcomes
professional knowledge
popsat vývojové směry zahraničních politik vybraných evropských států
vysvětlit formy a procesy integrace zahraničních politik členských států Evropské unie
na pokročilé úrovni popsat proměny zahraničně-politické orientace Spolkové republiky Německo od konce 1. světové války do současnosti
na pokročilé úrovni popsat proměny zahraničně-politické orientace Francie od konce 1. světové války do současnosti
charakterizovat nástroje a strategie zahraničních politik vybraných evropských států
professional skills
kriticky zhodnotit a uvést do dobového politického kontextu konkrétní proměnu zahraničně-politické orientace vybraného evropského státu
identifikovat a kriticky analyzovat využití nástrojů a strategií zahraniční politiky konkrétního státu ve vztahu k vybrané události
samostatně analyzovat proces formulace společného stanoviska v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie reagujícího na vybranou událost
samostatně analyzovat zahraniční politiku vybraného evropského státu v určitém období respektive ve vztahu k určitému aktérovi
samostatně analyzovat roli a strategii vybraného evropského státu v konkrétním mezinárodním konfliktu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Individual study
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Hill, Christopher,; Smith, Karen Elizabeth. European foreign policy : key documents. London : Routledge, 2000. ISBN 0-415-15823-0.
 • Kalicki, Jan H.; Goldwyn, David L. Energy and security : toward a new foreign policy strategy. Washington : Woodrow Wilson Center Press, 2005. ISBN 0-8018-8279-6.
 • Kořan, Michal. Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2009. ISBN 978-80-86506-81-4.
 • Palmer, Glenn; Morgan, T. Clifton. A theory of foreign policy. Princeton : Princeton University Press, 2006. ISBN 0-691-12359-4.
 • Smith, Karen Elizabeth. European Union foreign policy in a changing world. 2nd ed. Cambridge : Polity Press, 2008. ISBN 978-0-7456-4018-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Summer