Course: Europe of Regions

« Back
Course title Europe of Regions
Course code KAP/ERE
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
  • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
The concept of the region Europe as panregion and its changing boundaries Transnational political regions in Europe Transborder political regions in Europe Selected interstate regions in Europe Selected historical regions in Europe and their impact on European politics European cultural (linguistic, religious, etc.). Regions and their influence on politics in Europe European economic regions and their influence on European politics

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Seminar
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vymezit Evropu jako politický region
charakterizovat region frankofonní Evropy
charakterizovat region německy mluvících zemí
klasifikovat jednotlivé typy politicko-geografických regionů
popsat formování politicko-geografické struktury jednotlivých regionů světa
professional skills
na základě zhodnocení jednotících kulturních, socio-ekonomických a politických prvků vymezit evropský region, region frankofonní Evropy a region německy mluvcích zemí
kriticky reflektovat aktuální politické dění ve vztahu k základním charakteristikám evropského regionu
samostatně zhodnotit postavení státu v regionu
learning outcomes
professional knowledge
After passing the course the student is able to distinguish and explain the different definitions of regions (political-geographical, political, economic, cultural, social, etc.). Students will define Europe as a region in different historical and international political context. The student knows the important examples of the various types of European regions and is able to explain its structure and political context of their functioning.
rozlišit různé definice evropských regionů z politicko-geografické, politické, ekonomické, kulturní a sociální perspektivy
vymezit region Evropa v různých historických a mezinárodně-politických souvislostech
identifikovat příklady jednotlivých typů regionů v rámci Evropy a určit jejich základní charakteristiky
vysvětlit strukturu vybraných regionů v rámci Evropy a politické souvislosti jejich fungování
vyjmenovat a charakterizovat významné vnitrostátní regiony v Evropě
vyjmenovat a charakterizovat významné transhraniční regiony v Evropě
vyjmenovat a charakterizovat transnacionální regiony v Evropě
professional skills
samostatně analyzovat strukturu konkrétního regionu v rámci Evropy
kriticky hodnotit politické souvislosti vnitřního fungování vybraného regionu v Evropě
porovnávat roli a význam vybraných regionů stejného typu v rámci evropské politiky
samostatně posoudit konfliktní potenciál v rámci vybraného evropského regionu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • Cabada, Ladislav. Evropa regionů. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-163-2.
  • Cole, John; Cole, Francis. A geography of the European Union. 2. vydání. New York : Routledge, 1997. ISBN 0-415-14311-X.
  • FIALA, V. - ŘÍCHOVÁ, B. a kol. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace.. Olomouc-Praha: Moneta-FM,, 2002.
  • Havelka, Miloš; Cabada, Ladislav. Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-706-8.
  • Hnízdo, Bořek. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-95-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Summer