Course: European political systems

« Back
Course title European political systems
Course code KAP/EPOS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
The political systems of the member states of the EU - basic characteristics Political systems of Benelux countries Political systems of the Italian Republic and the Kingdom of Spain Political systems of the Kingdom of Sweden and the Republic Finland Political systems of Central Europe (Austria, Slovakia, Hungary, Poland) Political systems of Slovenia and Croatia Contemporary trends in political systems of the member states of the EU (Europeanisation, decentralization, etc.)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Seminar
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat jednotlivé formy vlády v demokracii
zdůvodnit nejvýznamnější soudobé trendy ve vývoji politických systémů
popsat politický vývoj, ústavní nastavení a stranicko-politické soustavy vybraných států
vysvětlit zákonitosti fungování politických systémů vybraných států
vymezit základní prvky politických systémů
professional skills
na základě analýzy identifikovat odlišnosti psané ústavy a reálnou politickou praxí
samostatně provést komparaci jednotlivých prvků politických systémů
kriticky interpretovat důsledky dopadů ústavních reforem
na základě znalostí charakteristik politických systémů samostatně interpretovat aktuální dění v politických systémech
learning outcomes
professional knowledge
na základní úrovni charakterizovat politický vývoj, ústavní uspořádání a stranicko-politickou soustavu vybraných států
popsat základní sdílené charakteristiky ústavních a stranických systémů ve vybraných státech
vysvětlit zákonitosti fungování politických systémů probíraných států
identifikovat základní modely uspořádání veřejné správy ve vybraných státech
identifikovat základní vybrané politické systémy a rozlišit je dle typologií politických uspořádání
professional skills
na základě získaných znalostí samostatně interpretovat významné politické události odehrávající se ve vybraných státech
identifikovat strukturální a funkcionální odlišnosti v politických systémech vybraných států
na základě získaných znalostí analyzovat soudobé trendy ve vývoji evropských politických systémů
rozpoznat a interpretovat odlišnosti mezi pravidly psané ústavy a reálnou praxí vybraných politických systémů
na základě získaných znalostí komparovat jednotlivé prvky vybraných politických systémů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Dvořáková, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů : komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1357-7.
 • Hancock, M. Donald. Politics in Europe. 4th ed. Washington : CQ Press, 2007. ISBN 978-1-933116-45-7.
 • Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír,; Šedo, Jakub. Politické systémy. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • Říchová, Blanka. Komparace politických systémů II.. Vyd. 3., přeprac. V Praze : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0757-9.
 • Říchová, Blanka. Komparace politických systémů I.. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. ISBN 80-7079-994-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Summer