Course: Doctoral Research Seminar 1

« Back
Course title Doctoral Research Seminar 1
Course code KAP/DS1D
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 11
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
  • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
The syllabus and precise credit/exam requirements will be posted on the website of the Department of Politics and International Relations before the first day of the respective term.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Group discussion, Skills demonstration, Task-based study method
  • E-learning (given by an e-learning course) - 234 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vymezit vývoj jednotlivých klasických myšlenkových směrů v oboru
srovnat paradigmatické perspektivy v mezinárodních vztazích
analyzovat vhodnost použití různých metod výzkumu z oblasti mezinárodních vztahů
formulovat základní podmínky pro provedení kvalitativního a kvantitativního výzkumu z oblasti mezinárodních vztahů
popsat pokročilé koncepty užívané k analýze distribuce moci v mezinárodním systému
professional skills
aplikovat pokročilé koncepty teorie mezinárodních vztahů na konkrétní situace ve vybraném regionu
navrhnout téma výzkumu z oblasti mezinárodních vztahů vedoucí k novým poznatkům
na základě získaných znalostí samostatně zpracovat pokročilé analýzy komplexních mezinárodních procesů
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat zahraniční politiky významných aktérů
learning outcomes
professional knowledge
shrnout stávající stav výzkumu v konkrétní oblasti mezinárodních vztahů
vysvětlit formální i etické zásady vědecké práce včetně zásad publikační činnosti platných v oboru mezinárodní vztahy
professional skills
samostatně na pokročilé úrovni prezentovat plán výzkumu
formulovat výzkumnou hypotézu zakotvenou v teorii
formulovat zásady výzkumu insipirované stavem poznání na mezinárodní úrovni
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Skills demonstration
Cooperative instruction
Group discussion
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Výběr literatury dle zaměření dizertačních prací studentů.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-1,2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (14-4) Social sciences 1 Winter