Course: Thesis Tutorial

« Back
Course title Thesis Tutorial
Course code KAP/DPSP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 18
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
  • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
Within this course, the student first specifies the content of the thesis during consultation session, or rather during seminar sessions, then he/she chooses adequate methods and relevant procedure of the topic processing. The student consults partial outcomes with his/her adviser [supervisor] and presents parts of his/her Bachelor's thesis to him/her. The time schedule of the subject and particular requirements will be provided by the Department, or more precisely, by the student's adviser [supervisor] at the beginning of the semester.

Learning activities and teaching methods
  • E-learning (given by an e-learning course) - 468 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat jednotlivé kvalitativní a kvantitativní metody sběru a zpracování dat
rozlišit jednotlivé druhy výzkumných designů užívané v politologii a mezinárodních vztazích
vymezit nejvýznamnější přístupy v oblasti soudobé politické teorie
professional skills
identifikovat metody, které jsou nejvhodnější pro řešení konkrétního výzkumného problému
na základě vlastního výzkumu vytvořit odborný text splňující všechny podstatné formální náležitosti
samostatně odborně argumentovat a prezentovat výsledky výzkumu
třídit a zpracovávat data, dále je analyzovat a interpretovat v rámci řešení výzkumného problému
analyzovat konkrétní politický proces/událost s využitím klasických teoretických přístupů a empirických politických teorií
kriticky reflektovat koherenci teorií jednotlivých autorů, jejich významovou a významotvornou strukturu a implikace pro další teorie
learning outcomes
samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je
shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat
analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů
vytvořit kvalifikační práci odpovídající příslušným formálním požadavkům
teaching methods
Students' self-study
Self-study of literature
One-to-One tutorial
assessment methods
Continuous assessment
Recommended literature
  • Drulák, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7.
  • Johnson, Janet Buttolph; Reynolds, Henry T. Political science research methods. 7nd ed. Los Angeles : Sage, 2012. ISBN 978-1-60871-689-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Summer