Course: Didactics of Social Sciences 2

« Back
Course title Didactics of Social Sciences 2
Course code KAP/DID2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Psychological and pedagogical aspects of learning and teaching theories, their contribution to social-science didactics and pedagogical practice at secondary schools 2. Planning of the teaching of social sciences, input factors. Didactical analysis of educational content, setting educational and educative goals and appropriate strategies to reach them. Bloom?s Taxonomy of objectives and its application in the definition of graduates´ qualities. 3. Forms of the presentation of educational content, their impact on the quality of receiving. Application of didactic methods in social-science teaching, efficacy of various forms and methods of instruction. 4. Cognitive and learning styles of students, their utilization in education. Use of previous and current experience of students from education and personal lives. 5. Supervising educational activities, importance of active participation of students. Experiential and problem solving learning, project education. Interactive and cooperative education. 6. Mental mapping in social-science education. Concept map as an efficacious tool of interconnecting pieces of knowledge. 7. Use of unconventional methods of social-science education (life scenarios, psychodrama, auto-evaluation of students etc.). New trends ? experience from abroad and Czech secondary and vocational schools. 8. Evaluation of educational outcomes in social-science education. Creation of evaluation criteria and tools in social sciences. Formative effect of auto-evaluation of students 9. Didactical test as an evaluation tool in social sciences, advantages and disadvantages. Formulation of educational tasks on selected social-science topics. Use of statistic evaluation methods of didactical tests, interpretation of results. Dealing with mistakes 10. Preparation of teachers. Further education system

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
After passing the course, students will be familiar with key terms of social-science didactics and will be able to apply these terms in their pedagogical practice. Students will acquire mecessary theoretical and practical knowledge within the field of social-science didactics.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Cangelosi, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-406-0.
 • ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-534-3.
 • Číhalová, Eva. Klasifikace a slovní hodnocení : Zkušenosti z praxe na ZŠ. 1. vyd. Praha : Agentura Strom, 1997. ISBN 80-901954-6-6.
 • Fisher, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.
 • Fontana, David. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
 • Helus, Zdeněk. Pedagogicko-psychologické zdroje účinného vyučování. Praha : Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990.
 • Jankovcová, Marie; Koudela, Jiří; Průcha, Jiří. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-23209-4.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika.. null. Praha: Portál,, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • Kasíková, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3.
 • Kulič, Václav. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0447-5.
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.
 • Mareš, Jiří. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání učitelů, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • Pařízek, Vlastimil. Jak naučit žáky myslet. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7290-006-4.
 • Pasch, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.
 • Pavelková, Isabella; Hrabal, Vladimír; Man, František. Psychologické otázky motivace ve škole. 2., upr. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-172-7.
 • Slavík, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • Štech, Stanislav. Škola stále nová : Freinetova "moderní škola", MCE - hnutí pedagogické kooperace, GFEN - Francouzská skupina Nové výchovy. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-673-0.
 • Švec, Vlastimil; Filová, Hana; Šimoník, Oldřich. Praktikum didaktických dovedností. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2698-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester