Course: Didactic of Social Science 1

« Back
Course title Didactic of Social Science 1
Course code KAP/DID1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Subject and purpose of didactics of Social Sciences, relation to general didactics, social sciences, psychology and pedagogy 2. Social sciences as disciplines and as a subject of teaching in secondary schools. Multi-, inter- and trans-disciplinary approach in the concept of secondary social-science education 3. Meaning, purpose and goals of social-science education in grammar schools ("gymnasiums") and vocational schools. Specific features of the content of social-science education regarding graduate profile. 4. Education documents related to the teaching of social sciences. Curricular reform in the Czech Republic. The system of framework educational programmes, their concept and structure. Definition of social-science topics in the Requirements Catalogue for Matura 5. The concept of key competences, areas of study and intersecting topics in the perspective of social-science education in Secondary schools. 6. Relationship between cognitive and affective aspects in social-science education. The concept of skills and performance of students in the perspective of social sciences, their evaluation. Types of evaluation, didactic forms of evaluation and objectivity in the teaching of social sciences. 7. Transmissive vs. constructivist conception of social-science education, differences in the qualities of graduating students. The impact of active conception of teaching on the development of pupils´ competence. 8. Competence and personal disposition of instructor in social sciences. The influence of teacher?s conception of instruction on educational results. Auto-evaluation of teacher, openness to change. 9. School as a model for society, the impact of an authoritarian/democratic approach and participation of pupils in their education on the qualities of graduates. Communication atmosphere in social-science education. Communication of the teacher with the pupil as a didactic tool. 10. Textbooks as educational media ? psychological and didactic analysis of textbooks for social-science education, evaluation and selection perspectives. Didactic tools, multi-media and e-learning.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
After passing the course, students will know key terms within the field of social-science didactics. They will know and understand new conceptions of social-science education and will be able to apply them in practice. Students will be able to identify conceptions of social-science educational content in current documents for Secondary schools (vocational schools) and framework educational programmes for Secondary (vocational) education. Students will be able to identify various factors affecting the quality of education and qualities of graduates.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Anzenbacher, Arno. Úvod do filozofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-25414-4.
 • Byčkovský, Petr. Základy měření výsledků výuky : Tvorba didaktického testu : Určeno pro stud. doplňkového pedagog. studia učitelů odb. předmětů stř. škol. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1982.
 • Číhalová, Eva. Klasifikace a slovní hodnocení : Zkušenosti z praxe na ZŠ. 1. vyd. Praha : Agentura Strom, 1997. ISBN 80-901954-6-6.
 • Ed.: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Lucie Hučínová. Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006.
 • Kelly, A. V. The Curriculum: Theory and Practice. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2004.
 • Kolář, Zdeněk. Školní hodnocení a jeho současné problémy. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1998. ISBN 80-7044-202-6.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1.9. 2007). Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
 • MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC. Učitelovo pojetí výuky. null. Brno : Masarykova univerzita, 1996.
 • Mareš, Jiří. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání učitelů, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • Mičienka, M. a kol. Mikrosonda občanský a společenskovědní základ. Závěrečná zpráva projektu. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002.
 • Navrátil, Stanislav; Fleischmann, Otakar; Klimeš, Karel. Komunikace v pedagogických situacích. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně. Pedagogická fakulta, 1992. ISBN 80-7044-039-2.
 • Nezvalová, Danuše; Prášilová, Michaela; Eger, Ludvík. Kurikulum, řízení změn a tvorba vize školy : (studijní text k modulu: Řízení pedagogického procesu). 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-324-8.
 • Průcha, Jan; Mareš, Jiří; Walterová, Eliška. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
 • Průcha, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno : Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
 • Průcha, Jan. Učebnice: teorie a analýza edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4.
 • Schimunek, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. 1. vyd. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-85282-91-7.
 • Slavík, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.
 • Štech, Stanislav. Škola stále nová : Freinetova "moderní škola", MCE - hnutí pedagogické kooperace, GFEN - Francouzská skupina Nové výchovy. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-673-0.
 • Švarcová-Slabinová, Iva. Základy pedagogiky. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-573-0.
 • Tichá, Milena. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Občanský a společenskovědní základ. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2000.
 • Tondl, Ladislav. Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-131-1.
 • Tonucci, Francesco. Vyučovat nebo naučit?. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. ISBN 80-901065-1-X.
 • Vykopalová, Hana. Sociální klima školní třídy a možnosti jeho ovlivňování : Určeno pro stud. učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ - doplňující studium. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-161-0.
 • Walterová, Eliška. Kurikulum : Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0846-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester