Course: Political System of the Czech Republic

« Back
Course title Political System of the Czech Republic
Course code KAP/CPS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
Definition of Czech political system Emergence of independent Czechoslovakia Constitutional order in 1920 Crisis of Czechoslovak democracy during World War II. "Third republic" Totalitarial political system, Prague spring and Soviet Invasion Period of "Normalization", Velvet revolution New constitution, dissolution of Czechoslovakia, Czech political system Institutions of Czech political system Decentralization, local politics Electoral system Party system and its development Europeisation of Czech politics

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Seminar classes
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat politické aktéry a jejich role v politickém systému
na základní úrovni charakterizovat pojmy soudobé politické teorie běžné v analýze politických institucí a procesů
professional skills
na základní úrovni analyzovat politické události
learning outcomes
professional knowledge
vymezit základní znaky nedemokratického československého pol. systému v letech 1948-1989
rozlišit jednotlivé ideové proudy v rámci českého stranického systému
popsat vývoj politického systému na českém území v novověké historii
vysvětlit funkci jednotlivých institucí českého ústavního systému
vysvětlit funkci a roli jednotlivých politických aktérů v českém politickém systému
charakterizovat etapy vývoje českého politického systému
professional skills
kriticky zhodnotit vliv evropského integračního procesu na český politický systém
samostatně interpretovat specifika fungování českého politického systému na příkladu soudobých politických událostí
zkoumat a interpretovat ústavu České republiky jako politického dokumentu
analyzovat procesy odehrávající se v českém politickém systému za využití znalosti charakteristik politických aktérů a institucionálního nastavení systému
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Ústava České republiky ; Listina základních práv a svobod : podle stavu k 1.12.2001. SagitOstrava, 2001. ISBN 80-7208-276-0.
 • Balík, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 80-210-3307-X.
 • Broklová, Eva. Československá demokracie : politický systém ČSR 1918 - 1938. 1. vyd. Praha, 1992. ISBN 80-901059-6-3.
 • Cabada, Ladislav; Šanc, David. Český stranický systém ve 20. století. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-50-4.
 • Rataj, Jan. O autoritativní národní stát : ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938 - 1939. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-516-7.
 • Vodička, Karel; Cabada, Ladislav. Politický systém České republiky : historie a současnost. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-718-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Summer