Course: Commonwealth and International Politics

« Back
Course title Commonwealth and International Politics
Course code KAP/COMO
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
The British Empire - periodization of formation and development, political structure and territorial expansion Commonwealth - the extent and types of membership Commonwealth - the organizational structure and areas of cooperation Relations between the Commonwealth and the major actors in the international system (the US, China, Russia, European Union, etc.). The United Kingdom and its role in the Commonwealth Commonwealth and Australia and New Zealand Commonwealth and Canada Commonwealth and the Union of South Africa - South Africa Commonwealth and Caribbean Commonwealth and Asia

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Self-study of literature, Seminar
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat procesy, které ovlivňují vnitřní i zahraniční politiku státu
klasifikovat jednotlivé typy politicko-geografických regionů
popsat formování politicko-geografické struktury jednotlivých regionů světa
orientovat se v aktuálním kulturním a společensko-politickém dění anglofonních zemí
charakterizovat významné epochy společenského a kulturního dění v anglofonních zemích
professional skills
analyzovat a interpretovat vliv politicko-geografických faktorů na vnitřní i zahraniční politiku státu
samostatně zhodnotit postavení konkrétního státu v rámci regionu
learning outcomes
professional knowledge
popsat hlavní rysy vývoje zemí Commonwealthu
porovnat hlavní rysy vývoje jednotlivých zemí Commonwealthu
identifikovat hlavní směry zahraničních politik jednotlivých zemí vůči Commonwealthu
popsat postavení jednotlivých zemí Commonwealthu v regionálním a globálním měřítku
popsat strukturu organizace Commonwealth
rozlišit typy členství v organizaci Commonwealth
professional skills
kriticky interpretovat význam konkrétní politické události na postavení vybraného členského státu Commonwealthu
na základě analýzy zhodnotit vliv objektivních geografických faktorů na politické procesy a vztahy v rámci Commonwealthu
samostatně interpretovat etnickou, jazykovou a náboženskou situaci v rámci Commonwealthu
na základě získaných znalostí identifikovat konfliktní situace v rámci Commonwealthu a analyzovat jejich příčiny a potenciál
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Glassner, Martin Ira; Fahrer, Chuck. Political geography. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. ISBN 978-0-471-35266-2.
  • Judd, Denis. Impérium : Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. Praha : BB art, 1999. ISBN 80-7257-046-3.
  • Šanc, David; Ženíšek, Marek. Commonwealth : z perspektivy politické vědy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-146-5.
  • Valkoun, Jaroslav. Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931. Vydání první. 2015. ISBN 978-80-7308-557-5.
  • Ženíšek, Marek,; Šanc, David. Commonwealth : politické systémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-078-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester